สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,500.66806.0077.0 %5.0525.76172.7867.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,572.54553.4497.9 %5.0245.8793.1062.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,247.7411,893.20-266.2 %0.0895.8290.9889.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,072.462,071.0032.6 %5.0800.7442.3094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,832.124,157.5164.9 %5.03,158.72744.5676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,279.581,803.0057.9 %5.0268.7857.2978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,106.24641.0084.4 %5.0397.1952.8586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,142.31477.0088.5 %5.0323.5548.7184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,145.38574.0086.2 %5.0356.9044.8587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,847.28200.0094.8 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,910.03156.0096.0 %5.0264.520.08100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,813.38237.0093.8 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,926.19248.0093.7 %5.0278.2237.2886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,813.38241.0093.7 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,856.50249.0093.5 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,826.63287.0092.5 %5.0252.8948.3180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,876.86190.0095.1 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,883.46569.0085.3 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,813.38290.0092.4 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,853.20171.0095.6 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,876.86200.0094.8 %5.0188.7810.9894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,976.36829.0079.2 %5.0256.9177.1070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,066.42433.0089.4 %5.0246.9512.0795.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,541.763,530.250.3 %0.51,039.19347.7066.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,395.731,176.8550.9 %5.0360.6466.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,303.97826.0064.1 %5.0482.69284.0541.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,403.24794.0067.0 %5.0524.96213.7559.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,561.541,171.0054.3 %5.0339.15218.5035.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,360.843,587.7933.1 %5.01,352.201,011.2825.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,167.03818.0080.4 %5.0440.01202.3554.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,110.06738.9076.2 %5.0724.67293.4759.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,474.143,287.0861.2 %5.03,177.74581.4781.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,337.117,029.04-200.8 %0.0613.57399.9534.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,215.065,038.533.4 %1.51,561.40983.2537.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,128.161,737.7771.6 %5.01,047.94296.9071.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,422.368,023.5640.2 %5.01,599.41372.5476.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,135.231,704.0045.6 %5.0895.82272.4969.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,563.45452.0071.1 %5.065.2785.20-30.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,550.09577.0083.7 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,691.101,178.8256.2 %5.0667.62190.0071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,450.873,561.6420.0 %5.0990.90356.8264.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,692.534,463.014.9 %2.01,400.50566.7259.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,314.413,664.00-58.3 %0.01,333.2122.2898.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,584.171,961.0045.3 %5.01,162.04163.4085.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ25,715.6612,024.1153.2 %5.010,460.86221.5897.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,747.701,908.0049.1 %5.0705.66607.8213.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ5,584.123,882.3630.5 %5.0819.75355.7856.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,955.0310,102.32-155.4 %0.01,143.02500.8256.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,016.952,936.3458.2 %5.0421.06295.4529.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,139.562,914.507.2 %3.5819.7748.3594.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,450.632,281.2078.2 %5.0857.78282.6267.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 44,433.8727,262.7038.6 %5.01,049.42350.0066.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,367.77833.0064.8 %5.0572.5428.9994.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,095.442,988.803.4 %1.5834.42237.5071.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,608.10778.0070.2 %5.0629.59188.1770.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,213.303,955.566.1 %3.01,238.08266.5678.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,637.714,013.0013.5 %5.01,523.37480.0768.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,130.837,312.04-243.2 %0.01,219.09339.3672.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3101,711.724,308.4895.8 %5.02,901.84402.2286.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 426,684.148,641.4467.6 %5.01,476.68266.9581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร49,651.4411,045.6077.8 %5.02,800.99401.3385.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 139,276.5019,008.6551.6 %5.02,297.25108.0095.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 250,826.0510,125.7080.1 %5.01,090.48408.5062.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,753.354,446.60-61.5 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ170,428.77108,544.0036.3 %5.01,990.03296.4585.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ40,850.1561,530.01-50.6 %0.01,243.271,154.007.2 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,771.9318,115.0029.7 %5.0933.39360.1061.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์106,004.53139.3699.9 %5.01,027.38722.6329.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ44,451.2721,965.0050.6 %5.0888.83529.3440.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ74,811.0930,390.0059.4 %5.0855.87412.5951.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,519.2125,232.00-36.2 %0.02,247.401,970.0512.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,784.772,411.0013.4 %5.0762.70411.4846.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,820.151,296.0054.0 %5.0686.64266.0561.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ30,535.949,160.0070.0 %5.010,134.314,367.6456.9 %5.0
รวม 1,117,620 502,147 55.07 % 84,760 25,130 70.35 %