สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 263,122.0623,338.0063.0 %5.0435.32474.08-8.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,990.02885.0070.4 %5.0662.45166.7274.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,003.0923,741.65-39.6 %0.073.81134.90-82.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี53,077.1611,512.0078.3 %5.0210.41391.68-86.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,085.881,841.0040.3 %5.0928.6840.5195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี26,446.2819,968.0024.5 %5.03,400.75842.6575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,221.502,080.0050.7 %5.0310.14117.7662.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,943.25822.0079.2 %5.0294.6070.7076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,701.30838.6977.3 %5.0422.144.8098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,291.90288.0091.3 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,564.69387.0089.1 %5.0449.47122.5672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,372.20457.0086.4 %5.0266.6063.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,268.34500.0088.3 %5.0354.9374.5679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,439.90339.0090.1 %5.0373.5074.2680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,631.90561.0084.6 %5.0305.4380.3973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,497.76636.0081.8 %5.0388.1288.0877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,624.82451.0087.6 %5.0415.1586.7679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,405.60467.0086.3 %5.0498.33114.3677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,335.51467.0086.0 %5.0303.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,422.44362.0089.4 %5.0415.0013.6796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,373.17507.0085.0 %5.0190.0212.6693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,320.15352.0089.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,764.68457.0087.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,353.51603.0082.0 %5.0338.5674.6078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,320.16158.0095.2 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์345.51188.0045.6 %5.0148.406.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,329.37417.0087.5 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก6,597.2320,116.00-204.9 %0.02,225.64132.4994.0 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ3,555.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,455.493,586.32-3.8 %0.01,081.69984.978.9 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี4,943.991,147.0076.8 %5.01,651.7581.0495.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,573.852,000.0022.3 %5.0687.02475.0030.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,903.781,099.0062.2 %5.0540.34297.3545.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,727.541,559.7042.8 %5.0594.48275.3153.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,589.331,074.6058.5 %5.0603.85305.6649.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,333.041,042.0055.3 %5.0477.39268.5643.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,668.742,993.8418.4 %5.0800.65320.1660.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,453.651,344.8445.2 %5.01,366.04636.4153.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,011.902,076.2031.1 %5.0947.69434.1854.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,485.3213,924.00-11.5 %0.04,702.142,781.5040.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,389.771,111.0074.7 %5.01,536.49706.8054.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,357.611,504.0055.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,317.434,490.0015.6 %5.01,518.17950.0037.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,064.593,786.736.8 %3.01,861.031,281.3131.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี23,277.719,792.1857.9 %5.02,404.83646.5073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,055.221,604.6121.9 %5.0560.99354.5936.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,339.934,351.6031.4 %5.02,188.811,439.5034.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,640.364,949.8612.2 %5.01,172.46816.7530.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี9,834.7824,752.12-151.7 %0.02,487.99432.0982.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี277,003.06229,915.0617.0 %5.01,459.89102.7593.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,570.6716,868.00-76.2 %0.03,324.606,098.40-83.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,831.428,549.17-46.6 %0.01,719.811,512.9012.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,689.811,113.0069.8 %5.01,118.8465.5594.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,848.115,574.12-44.9 %0.01,440.93109.1492.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,126.4010,588.0919.3 %5.05,106.30419.9091.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 115,516.326,050.00-9.7 %0.02,156.552.8599.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,052.0910,526.9144.7 %5.0402.07158.6560.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,510.26567.0062.5 %5.087.1934.3460.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,284.001,009.0069.3 %5.0985.7443.4895.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,997.19817.6072.7 %5.0857.69350.0259.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี4,660.0849,910.60-971.0 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,325.374,483.4415.8 %5.01,413.11785.4444.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,531.261,252.5064.5 %5.01,080.80573.8846.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,357.4212,181.86-91.6 %0.01,784.40150.3591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,010.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,185.716,553.05-26.4 %0.01,461.12293.3779.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,532.615,538.1915.2 %5.01,993.57591.5270.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,403.0815,049.3635.7 %5.0908.04314.6665.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี64,752.0323,339.2564.0 %5.0675.11498.9426.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 109,786.6884,529.9023.0 %5.02,246.51690.6569.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,499.951,065.6457.4 %5.0725.42218.5769.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,824.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ807.43ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี18,955.6313,638.0028.1 %5.01,444.95588.5359.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,921.731,414.4851.6 %5.0909.6628.3196.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,207.186,326.04-1.9 %0.01,556.20335.3578.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,553.305,646.0034.0 %5.03,362.72612.0081.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,098.144,641.71-49.8 %0.01,249.70682.5545.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,186.1312,302.57-33.9 %0.03,362.72574.7482.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,271.476,474.5630.2 %5.03,362.720.90100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี17,381.831,614.0090.7 %5.0760.46285.0062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1821,301.4414,729.0098.2 %5.01,316.83703.9546.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 229,309.9016,156.7444.9 %5.01,369.17518.1862.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 364,372.792,206.7796.6 %5.03,187.24565.1582.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 426,119.2511,122.0557.4 %5.03,076.16266.9591.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 526,171.0511,435.0056.3 %5.01,311.31491.8762.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม31,832.1239,437.99-23.9 %0.01,177.74605.3648.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี51,207.8491,924.99-79.5 %0.01,262.11969.3023.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี27,423.7425,000.008.8 %4.01,084.31221.3579.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล55,990.2130,730.0145.1 %5.01,020.43857.3816.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ34,124.2919,985.9941.4 %5.01,080.47515.7652.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี19,702.1628,628.69-45.3 %0.03,003.661,672.5044.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,301.196,583.0029.2 %5.03,911.951,505.2061.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี16,017.3826,861.00-67.7 %0.01,126.03316.8071.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,986.551,539.0048.5 %5.0624.99145.7376.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี34,998.3034,474.001.5 %0.52,940.561,056.4764.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,365.001,935.0055.7 %5.01,213.92655.2246.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,725.854,500.004.8 %2.01,556.20193.8087.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,020.00943.4668.8 %5.0890.64646.5927.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี29,602.8414.74100.0 %5.06,640.865,691.4014.3 %5.0
รวม 2,296,884 1,116,676 51.38 % 128,354 51,652 59.76 %