สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,896.09989.0074.6 %5.0509.58165.6567.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร14,166.1613,064.707.8 %3.5189.34119.8736.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,098.371,130.0063.5 %5.0623.68186.8770.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,763.691,622.0041.3 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,554.607,756.0042.8 %5.01,783.63310.6582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,225.19761.0082.0 %5.0365.8525.3693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,128.65179.0095.7 %5.0218.2554.7374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,087.86413.0089.9 %5.0322.4047.9485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,757.87432.0090.9 %5.0286.0468.3076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,953.78494.0087.5 %5.0262.2921.1391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,038.77311.0092.3 %5.0218.5942.2780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,493.77278.0093.8 %5.0284.7311.9995.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,068.763,948.42-28.7 %0.0680.70285.0058.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,224.181.00100.0 %5.0233.5452.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,400.91915.0061.9 %5.0460.98157.7065.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,364.02677.5071.3 %5.0399.73192.8551.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,436.741,613.0053.1 %5.0927.91270.8170.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,818.251,704.0039.5 %5.0516.79188.4163.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,936.141,147.0070.9 %5.0642.67237.8063.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,376.442,758.0018.3 %5.0813.82650.5420.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,144.203,727.24-73.8 %0.0530.15550.55-3.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,517.011,924.4457.4 %5.01,346.26553.6058.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,598.704,068.1711.5 %5.0737.75285.6861.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,007.9517,467.98-190.7 %0.01,460.38439.9569.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,025.591,433.0071.5 %5.0737.77222.2769.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,236.181,395.0056.9 %5.0642.6868.4689.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,927.89546.0086.1 %5.0550.62452.5017.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,040.092,653.0012.7 %5.0606.21133.4878.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,560.19-19.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,136.49934.0056.3 %5.01,118.07338.9069.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,816.682,005.0028.8 %5.0761.77359.9852.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,372.887,971.00-82.3 %0.01,039.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,078.731,576.0061.4 %5.0661.70146.2877.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,493.942,986.0014.5 %5.0870.86130.6985.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,130.424,750.00-15.0 %0.0653.230.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,608.063,053.4033.7 %5.0908.91402.4955.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,865.812,159.0024.7 %5.0509.5843.0391.6 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร10,183.001,633.0084.0 %5.0642.67359.4844.1 %5.0
รจ.จ.ยโสธร35,425.2826,097.3526.3 %5.0789.18542.9131.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,407.281,274.0047.1 %5.0395.4851.0187.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,156.281,215.0061.5 %5.0623.67422.1632.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,536.501,041.0059.0 %5.0452.52168.7962.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,589.033,595.25-0.2 %0.0813.82250.9069.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,754.071,832.0051.2 %5.01,003.9898.1690.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร10,794.333,056.5471.7 %5.03,837.32357.1590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 138,733.0211,936.4569.2 %5.01,627.24315.3780.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 211,832.0090.4999.2 %5.01,302.21822.1136.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร5,968.265,676.104.9 %2.0342.93401.33-17.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร84,462.1954,937.0435.0 %5.01,712.871,205.2729.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา54,454.7122,360.0058.9 %5.0786.52809.78-3.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,057.7515,504.00-119.7 %0.01,611.81693.5057.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,840.722,014.0029.1 %5.0623.66546.8412.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,560.88573.0077.6 %5.0471.53257.1345.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร32,002.2816,065.0049.8 %5.02,260.356,661.85-194.7 %0.0
รวม 463,548 267,743 42.24 % 43,028 22,744 47.14 %