สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,333.90611.0081.7 %5.0592.8590.1184.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,729.327,065.058.6 %4.053.48130.67-144.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,149.584,238.10-34.6 %0.0802.03132.7283.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,069.861,916.7337.6 %5.0670.1952.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,364.035,436.3252.2 %5.02,399.36968.4359.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,951.761,464.0063.0 %5.0375.1367.1482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,549.82463.0087.0 %5.0346.9344.6987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,432.20393.0088.5 %5.0319.68104.0867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,390.35332.0090.2 %5.0444.2085.7180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,983.83600.0084.9 %5.0441.3957.2687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,853.60596.0084.5 %5.0288.52124.0457.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,483.49376.0089.2 %5.0223.0051.0577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,938.17318.0091.9 %5.0381.2942.4188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,800.11375.0090.1 %5.0461.9464.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,906.50567.0085.5 %5.0353.7764.0581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,819.96254.0093.4 %5.0507.4345.3191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,803.55308.0091.9 %5.0260.610.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,849.82462.0088.0 %5.0392.00100.9374.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,122.094,203.22-2.0 %0.0878.09798.099.1 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,410.351.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,466.10647.0073.8 %5.0471.74371.4521.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,605.891,252.8051.9 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,956.0330,211.65-663.7 %0.01,163.33353.1569.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,838.951,424.0049.8 %5.0859.07310.4463.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,466.661,840.0025.4 %5.0535.81224.2058.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ6,802.864,807.0029.3 %5.02,513.47921.5063.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,098.515,109.00-143.5 %0.0625.16688.00-10.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,726.953,312.9029.9 %5.01,355.32435.5767.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,762.904,851.12-28.9 %0.01,220.37209.0382.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,518.4113,470.00-79.2 %0.01,620.22142.7991.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,376.001,951.6863.7 %5.0973.17276.3071.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,496.83587.0060.8 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,720.24974.0064.2 %5.0878.0835.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,842.24753.0073.5 %5.0726.14110.6284.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,508.483,000.0071.5 %5.0660.35257.1761.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ8,811.5623,773.00-169.8 %0.01,981.021,533.7722.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,610.173,927.9914.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,349.131,796.0046.4 %5.01,030.2249.5495.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,663.6110,368.81-183.0 %0.01,144.3177.8193.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,016.221,321.6256.2 %5.0897.11212.2776.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,606.442,276.2836.9 %5.01,106.28262.1776.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,621.011,028.0077.8 %5.01,524.63327.7178.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,106.212,589.9836.9 %5.01,068.22586.3445.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,471.262,742.7821.0 %5.0735.8968.3290.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,119.463,939.004.4 %2.0878.08637.1527.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ50,173.2626,487.2247.2 %5.01,220.23954.7521.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,338.02862.0063.1 %5.0630.8886.3686.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,382.241,847.3245.4 %5.01,011.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,948.85729.6075.3 %5.0744.98175.2276.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,372.134,199.2421.8 %5.01,353.48339.4874.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ2,970.272,924.001.6 %0.5725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 117,634.1712,984.0026.4 %5.01,856.01345.2581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,288.75100.5798.4 %5.01,764.30620.8564.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 330,632.5811,283.6563.2 %5.01,564.59437.1972.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ158.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,318.753,354.23-44.7 %0.0253.62256.98-1.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ73,508.2994,279.00-28.3 %0.01,715.64962.1343.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ39,931.2327,937.0030.0 %5.01,034.92930.0010.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ16,157.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ834.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ79,200.821,488.7498.1 %5.0945.30500.0147.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์39,381.0218,716.2752.5 %5.0991.07877.1911.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,935.231,545.0047.4 %5.0859.07264.0469.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,843.10859.0069.8 %5.0451.18235.7447.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,434.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 551,363 367,531 33.34 % 52,623 18,336 65.16 %