สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,426.45173.0092.9 %5.0361.78172.3852.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,940.3117,322.673.4 %1.572.2054.8924.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,698.81894.0066.9 %5.0532.9151.5890.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,736.301,523.0044.3 %5.0589.9785.2985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,771.026,381.1250.0 %5.01,902.07334.0482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,593.721.00100.0 %5.0212.8097.0754.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,519.09495.0085.9 %5.0258.8980.6568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,499.98370.0089.4 %5.0375.1663.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,632.95688.0081.1 %5.0231.1058.5774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,553.11490.0086.2 %5.0196.9754.4372.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,111.951,716.1566.4 %5.0970.29840.4913.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,917.461,082.0062.9 %5.0628.00388.4538.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,705.241,173.0056.6 %5.0570.95131.1177.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,988.43598.5080.0 %5.0570.95323.7343.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,252.052,788.0034.4 %5.01,217.501,109.078.9 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,573.404,596.9230.1 %5.01,512.83513.0066.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,307.80876.0073.5 %5.0761.19618.1418.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,954.521,978.2950.0 %5.0913.24194.6678.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,788.808,812.8025.2 %5.0989.31240.4675.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,305.561,148.0065.3 %5.0666.0362.7090.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,040.461,054.0065.3 %5.0628.000.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,752.17578.0079.0 %5.0513.91190.0063.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,012.241,786.0040.7 %5.0666.03236.7964.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,597.25130.5697.2 %5.01,369.63903.2634.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,552.832,925.0555.4 %5.01,084.39656.4239.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,087.561,382.0055.2 %5.0704.07243.6265.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,791.033,921.0073.5 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,790.311,303.0053.3 %5.0513.91378.7026.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,271.941,815.0044.5 %5.0780.13585.4825.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,891.261,723.0040.4 %5.0641.96171.8573.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,316.311,100.0066.8 %5.0799.1546.5594.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,569.612,443.4131.5 %5.0723.0872.8989.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,415.671,849.0082.2 %5.0643.58286.7655.4 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 35,823.5943,170.09-20.5 %0.0744.80791.67-6.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,351.10515.0078.1 %5.0380.7964.7783.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,550.021,086.0057.4 %5.0437.84232.8546.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,484.25713.0071.3 %5.0437.8432.3092.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,459.313,218.3041.0 %5.0927.20201.6378.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,033.69774.0074.5 %5.0589.97147.7875.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,082.842,999.002.7 %1.0704.07308.2556.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ57,459.5610,032.0082.5 %5.01,436.69347.0375.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,358.392,232.2769.7 %5.0305.57120.5060.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ115,430.4244,290.1561.6 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน45,590.6013,288.0070.9 %5.0589.94526.5310.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,644.7615,940.80-49.8 %0.01,477.962,130.05-44.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,747.651,328.0051.7 %5.0551.93361.6534.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,547.80671.0073.7 %5.0418.8521.3894.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,374.179,056.3541.1 %5.04,521.172,508.3644.5 %5.0
รวม 480,304 224,431 53.27 % 38,732 17,046 55.99 %