สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,206.181.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,977.3211,879.208.5 %4.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,649.581,638.0038.2 %5.0518.8786.4583.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,703.341,945.0028.1 %5.0594.9341.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�12,228.959,360.0023.5 %5.01,900.70432.7077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,606.611.00100.0 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,413.91277.0091.9 %5.0277.1693.3766.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,202.06207.0093.5 %5.0280.4893.9466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,446.16339.0090.2 %5.0268.49105.1860.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,297.21193.0094.1 %5.0218.2322.9289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,367.08304.0091.0 %5.0344.60144.7758.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,634.635,641.12-55.2 %0.0956.24621.5035.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,276.751,032.0068.5 %5.0861.16463.7446.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,928.451,129.0061.4 %5.0575.92146.5074.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,750.76854.6068.9 %5.0537.89152.0071.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,833.331,848.0051.8 %5.0975.25902.977.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,037.063,119.00-2.7 %0.0772.59972.47-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,015.432,045.0049.1 %5.01,184.43581.4050.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,715.921,493.5059.8 %5.01,051.32266.3974.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,125.629,879.8411.2 %5.02,154.25568.7773.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,095.471,259.0059.3 %5.0785.09169.1478.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,477.87326.0077.9 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,119.84698.0077.6 %5.0709.0353.2092.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,460.16205.0091.7 %5.0499.85166.8066.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,945.592,355.0020.0 %5.0709.03377.3946.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,114.6249,901.10-1,112.8 %0.01,279.511,075.4016.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,778.873,236.0014.4 %5.01,089.35834.8023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,358.161,777.0047.1 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,987.357,797.10-56.3 %0.01,204.6275.8893.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,992.121,401.0386.0 %5.0566.75266.3953.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,017.394,023.00-33.3 %0.0690.01169.6775.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,459.843,525.00-1.9 %0.0899.19382.8857.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,166.131,899.0054.4 %5.0709.03212.1470.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู3,166.142,816.0011.1 %5.0480.8454.9688.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,043.081,902.0093.5 %5.0626.04343.2845.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�47,634.3138,139.2419.9 %5.0849.381,079.45-27.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,262.90984.0056.5 %5.0366.7453.2985.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,006.921,936.0035.6 %5.0690.01116.2683.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,099.44770.0063.3 %5.0518.87151.9470.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,510.442,520.0028.2 %5.0766.08209.0072.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,073.153,043.051.0 %0.5709.03718.38-1.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 52,317.9313,308.0074.6 %5.01,032.08200.6080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 228,145.569,318.7266.9 %5.01,089.00534.9350.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู12,730.683,157.5175.2 %5.0286.74285.000.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู43,531.8323,844.1245.2 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง72,205.3813,072.0081.9 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,530.9813,120.00-100.9 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,780.161,591.0042.8 %5.0594.93214.7963.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,330.28412.0082.3 %5.0423.79265.7237.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู12,218.137,559.0038.1 %5.03,925.757,750.20-97.4 %0.0
รวม 467,977 269,081 42.50 % 39,613 22,694 42.71 %