สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,985.262,056.3231.1 %5.02,089.5646.3497.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,430.228,530.67-32.7 %0.01,280.05515.4159.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,407.71945.0072.3 %5.0576.46166.5471.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น22,473.3826,799.80-19.3 %0.0137.51135.511.5 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,962.445,237.0012.2 %5.049.05106.67-117.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 105,272.2942,667.0059.5 %5.01,994.91470.3176.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,803.7515,438.00-221.4 %0.01,603.33276.8182.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,836.712,695.005.0 %2.5361.3044.6387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,758.9315,833.0015.6 %5.05,180.511,094.0178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,529.311,273.0071.9 %5.0429.81112.7373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,544.841,535.0066.2 %5.0314.47108.8065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,140.80441.0089.3 %5.0168.1912.0992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,375.97324.0092.6 %5.0167.6012.6592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,207.90304.0092.8 %5.0295.9863.5378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,162.171,224.0070.6 %5.0490.4549.3289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,088.27288.0093.0 %5.0421.2512.4597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,395.69791.0082.0 %5.0340.3966.1180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,114.34207.0095.0 %5.0273.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,842.74403.0089.5 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,409.521,193.0072.9 %5.0371.8442.5288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,415.41889.0079.9 %5.0460.3294.2279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,110.66423.0089.7 %5.0350.4612.3396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,154.01607.0085.4 %5.0411.2912.1597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,120.29457.0088.9 %5.0330.6944.0386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,812.76549.0085.6 %5.0333.7547.9885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,732.80373.0090.0 %5.0259.5612.4395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,755.92435.0088.4 %5.0255.4212.2895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,770.54369.0090.2 %5.0402.5610.4397.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,798.88389.0089.8 %5.0180.0620.7888.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,489.365,249.26-50.4 %0.01,070.88818.7223.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,429.58616.5074.6 %5.0485.13192.6060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,385.021,009.0057.7 %5.0467.61171.2563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,325.66537.0076.9 %5.0490.37171.0265.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,451.12893.0063.6 %5.0569.00167.5070.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,067.572,680.0012.6 %5.0709.57481.1932.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,295.622,548.0040.7 %5.01,451.20605.9458.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,448.251.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,622.281,628.0055.1 %5.01,315.34524.1560.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,771.8554,411.00-189.9 %0.08,043.116,017.6025.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,072.781.00100.0 %5.01,476.00271.5781.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,714.542,687.0069.2 %5.03,124.612,611.4316.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,473.302,900.4435.2 %5.02,428.931,626.1633.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,056.7719,548.00-2.6 %0.02,861.021,512.7647.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น24,083.9510,525.9756.3 %5.0972.54349.7464.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,501.065,141.22-14.2 %0.02,755.12258.3290.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,752.304,740.10-170.5 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,299.293,013.6252.2 %5.02,325.93703.0669.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,248.054,383.46-3.2 %0.01,318.09301.0177.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,632.731,552.0057.3 %5.01,527.851,016.8333.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ209,677.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ727.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,272.1413,196.00-28.5 %0.03,580.993,034.7015.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,145.198,064.1546.8 %5.02,444.01114.0095.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,071.605,207.99-27.9 %0.01,590.63205.4087.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,698.132,254.0078.9 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,388.648,980.5021.1 %5.04,644.87131.6397.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,633.751.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,168.407,521.90-4.9 %0.02,982.854,834.57-62.1 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,517.8412,758.6734.6 %5.0323.08179.2344.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,460.73788.0046.1 %5.071.0049.8829.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,691.021,225.0054.5 %5.0880.7248.1194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,827.07606.0078.6 %5.0785.64211.8873.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,830.165,534.01-44.5 %0.01,184.97472.3260.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น6,876.7399,739.00-1,350.4 %0.01,793.492,065.96-15.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,479.308,055.86-47.0 %0.01,850.532.8599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,036.8016,362.00-48.2 %0.02,592.2257.0597.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,379.791.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,905.871.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,437.661.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,332.99650.6585.0 %5.01,280.05189.3685.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,538.663,940.0528.9 %5.01,605.27628.3560.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,711.846,088.00-64.0 %0.012,245.6624.7799.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,657.8112,706.0013.3 %5.0779.68653.5616.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,056.0511,016.0031.4 %5.0558.65323.6842.1 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 38,411.475,725.0085.1 %5.01,005.44300.3170.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,109.5210,980.0022.2 %5.03,222.02941.6170.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,572.87784.0069.5 %5.0633.511,035.50-63.5 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น32,279.7816,118.0050.1 %5.01,624.5344.7197.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,176.032,308.0027.3 %5.0899.73316.8164.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,062.511.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,830.591,871.0051.2 %5.01,013.83308.6569.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,235.152,865.0032.4 %5.01,741.84290.9883.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,883.935,652.67-45.5 %0.01,184.97908.9323.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น40,071.984,161.6089.6 %5.0104,746.67201.4099.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 119,368.3012,643.9934.7 %5.01,006.70662.1534.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 231,140.7410,148.6067.4 %5.0719.60313.3856.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 312,300.718,956.6227.2 %5.01,354.60328.7575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 445,289.087,671.2283.1 %5.01,681.60809.1151.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 580,880.9113,651.6883.1 %5.01,624.68244.2285.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)29,946.087,954.3773.4 %5.02,571.85815.7768.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น37,166.831.00100.0 %5.0365.42405.21-10.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,812.6717,683.00-204.2 %0.0409.14567.00-38.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น80,732.231.00100.0 %5.01,946.24318.7683.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ65,920.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น21,375.2735,890.00-67.9 %0.01,091.554,624.13-323.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน55,814.1425,312.9954.6 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น30,700.0945,288.00-47.5 %0.01,175.834,420.07-275.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่46,231.8320,880.0054.8 %5.0942.20473.6649.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,929.2027,756.00-250.0 %0.02,570.60757.4270.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,482.0910,122.3448.0 %5.03,489.172,239.3435.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น37,111.7933,120.0010.8 %5.01,755.81441.2374.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,756.89888.0067.8 %5.01,032.11118.7588.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น144,796.6967,528.3853.4 %5.02,152.11362.5583.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,403.463,381.000.7 %0.5994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,078.079,880.00-94.6 %0.02,210.490.95100.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,431.79921.0062.1 %5.01,378.731.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,875.081,283.0055.4 %5.0804.65216.3873.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,435,911 892,868 37.82 % 254,709 58,132 77.18 %