สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,352.16950.0059.6 %5.0573.59168.8970.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,406.607,270.891.8 %0.556.1697.04-72.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,772.52784.5088.4 %5.065.3160.806.9 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี99,181.744,523.0095.4 %5.04,604.27424.0590.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 472,706.482,855.5196.1 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,942.461,311.0055.4 %5.0820.8076.4690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1048,152.8810,934.8477.3 %5.022,674.72201.8199.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,758.7418,584.365.9 %2.54,966.29554.6388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,268.203,704.6429.7 %5.0495.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,524.08495.0086.0 %5.0251.00115.3354.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี775.52988.00-27.4 %0.0327.13142.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,734.62194.0094.8 %5.0266.0373.4672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,192.39288.0094.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,008.631.00100.0 %5.0461.2248.3089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,608.82280.0092.2 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,597.28607.0083.1 %5.0432.08114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,681.14495.0086.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,632.31352.0090.3 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,533.01424.0088.0 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,678.27356.0090.3 %5.0283.7196.9065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,816.81362.0090.5 %5.0279.744.1098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,483.89310.0093.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,669.23471.0087.2 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,722.53694.0081.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,841.027,836.65-61.9 %0.02,268.29832.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,279.734,689.96-9.6 %0.0915.88368.3059.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,950.631,615.0017.2 %5.0411.45105.0274.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,340.18749.5068.0 %5.0433.25271.9937.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,307.99922.0060.1 %5.0458.54215.3353.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,375.19743.1068.7 %5.0447.08190.4757.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี4,926.001,888.0061.7 %5.0751.37184.0875.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,907.752,270.0041.9 %5.01,201.12351.8570.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,200.731,061.0066.9 %5.0896.86218.0775.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 513,196.8628,384.00-115.1 %0.07,244.373,658.2549.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,491.40639.0081.7 %5.0725.72201.6972.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,974.253,013.0066.4 %5.03,387.962,017.8740.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,165.422,563.00-18.4 %0.0584.77639.98-9.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,982.504,271.0038.8 %5.01,695.54902.6446.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,367.064,153.0022.6 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,629.521,956.3646.1 %5.01,627.091,356.9116.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี20,325.3217,385.0014.5 %5.02,665.35355.5586.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี241,902.80420,907.00-74.0 %0.01,349.20273.6079.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,241.531,934.0040.3 %5.0915.88138.3684.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)4,105.763,704.649.8 %4.51,129.32184.3783.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,311.999,120.0211.6 %5.04,027.82744.1081.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,973.178,068.0019.1 %5.03,594.073,674.65-2.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,971.212,264.0023.8 %5.086.240.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี2,965.771,274.0057.0 %5.0839.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,164.05827.0073.9 %5.0839.82305.7263.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,441.733,884.6512.5 %5.01,258.16564.3055.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,559.2834,587.03-427.3 %0.01,771.602,455.82-38.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,507.458,909.00-61.8 %0.01,695.54855.0049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,786.791,775.9553.1 %5.0723.08581.4019.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,615.3914,096.02-46.6 %0.02,247.00161.6292.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,506.671,807.0082.8 %5.0801.78250.3868.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,697.384,504.02-21.8 %0.01,087.02222.2779.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,802.297,944.00-36.9 %0.01,790.61541.1069.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,459.793,165.9029.0 %5.01,391.28554.1860.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,456.336,114.805.3 %2.51,125.0544.0096.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,322.568,813.0033.8 %5.0543.97462.9214.9 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 90,576.7652,039.3842.5 %5.01,784.12571.5168.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,736.41829.0069.7 %5.0649.65100.7184.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,658.813,280.3210.3 %5.01,144.0784.4592.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี14,909.388,168.0045.2 %5.01,651.9299.7594.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,216.133,030.115.8 %2.5419.26225.3246.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,752.7011,352.00-16.4 %0.02,670.36405.7684.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,636.714,180.7045.3 %5.02,532.241,052.0658.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,554.234,097.7537.5 %5.01,352.68411.3569.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,111.747,117.10-16.4 %0.02,646.641,058.4960.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 130,531.8316,939.6544.5 %5.01,395.78587.3757.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 234,200.0115,926.6953.4 %5.01,482.47783.8547.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 334,854.1617,678.6449.3 %5.01,381.32610.3655.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 459,795.3811,725.1180.4 %5.01,527.13357.0376.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,864.516,425.4518.3 %5.0343.85239.5930.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,962.112,185.0081.7 %5.0463.83774.24-66.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี81,171.09103,572.00-27.6 %0.01,821.18143.0092.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี27,251.7440,302.00-47.9 %0.01,079.50435.0459.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี160,002.22200.2499.9 %5.01,227.4327.5097.8 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี20,482.553,310.8083.8 %5.0845.99273.5067.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี63,028.1128,632.0054.6 %5.01,003.30786.3121.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี30,957.7126,758.0013.6 %5.01,003.30432.6956.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี39,860.1430,488.7323.5 %5.01,012.38449.3455.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ69,052.0014,249.9879.4 %5.01,017.8065.8293.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,817.6532,408.0067.5 %5.01,042.82295.4271.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22,963.8518,180.5020.8 %5.02,790.352,578.337.6 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,242.095,783.0029.8 %5.02,577.9735.3398.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี55,871.9842,791.0023.4 %5.01,428.74395.1172.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,650.481,091.8158.8 %5.01,285.3675.0694.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,353.222,824.0035.1 %5.01,054.97348.7566.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,675.367,554.00-61.6 %0.01,782.56125.3093.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,977.872,003.0032.7 %5.01,210.45326.8573.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,528.683,801.4660.1 %5.02,560.12579.6577.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี934.03110.0088.2 %5.0399.80165.3058.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ7,081.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,159.02ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,793,435 1,214,111 32.30 % 145,163 41,604 71.34 %