สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,034.18868.0071.4 %5.0253.5652.8479.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,284.651,833.0044.2 %5.0576.83126.0078.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,012.371,976.0034.4 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,559.3318,899.40-14.1 %0.03,444.44396.2088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 213,407.5624,558.00-83.2 %0.02,746.65722.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 121,599.5223,702.00-9.7 %0.02,752.67880.6568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,813.72818.0078.6 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,680.342,184.0061.6 %5.0314.3586.4572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,414.472,886.0055.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,640.033,117.0044.7 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,154.783,548.0056.5 %5.0318.89109.2565.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,810.69621.0083.7 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,793.393,220.0044.4 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,062.001,885.0062.8 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,092.3312,000.00-97.0 %0.01,432.551,292.089.8 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,727.733,045.00-11.6 %0.01,072.92674.5037.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,333.881,434.0066.9 %5.0919.14304.0066.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,820.301,245.0055.9 %5.0386.6742.0089.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,793.761,149.0058.9 %5.0355.73162.6354.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,816.901,468.0061.5 %5.0694.78279.6959.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี3,884.492,140.0044.9 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,193.801,705.0059.3 %5.0957.15513.0046.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,868.7020,499.00-59.3 %0.01,679.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,160.558,664.00-108.2 %0.01,107.45108.3090.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,331.391,647.0050.6 %5.0512.60101.5680.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,311.98922.0072.2 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,469.86611.0075.3 %5.0329.6286.2473.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,871.513,964.00-2.4 %0.0690.9373.6089.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,658.0421,768.00-59.4 %0.02,668.622,379.5910.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,659.844,050.0013.1 %5.0786.03486.7238.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,083.872,190.0046.4 %5.0576.8653.2090.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,361.6612,438.00-95.5 %0.01,337.47113.1591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,099.331,618.0085.4 %5.0533.0097.9081.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,330.962,040.0038.8 %5.0501.46179.2764.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,503.773,000.0045.5 %5.0652.8995.0085.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,775.592,863.0050.4 %5.01,120.62266.5476.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,030.9610,385.00-72.2 %0.01,432.5568.7795.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,128.358,000.0021.0 %5.0963.49154.7683.9 %5.0
รจก.บางขวาง 171,442.14221,802.00-29.4 %0.01,988.76388.0780.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี52,798.8049,065.007.1 %3.5814.54424.2947.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,504.321.00100.0 %5.0253.561.0099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,357.082,108.0051.6 %5.0938.13217.1076.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,445.471,668.0051.6 %5.0538.80423.9321.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี10,827.2415,171.00-40.1 %0.01,926.97285.0085.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,268.601,892.0055.7 %5.0500.81962.66-92.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,367.124,264.002.4 %1.0525.06125.0076.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 129,377.7411,646.0060.4 %5.0357.76379.19-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 225,888.7812,196.0052.9 %5.0613.68232.9862.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี27,181.2117,487.0035.7 %5.0668.28281.2757.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,140.904,135.000.1 %0.5358.10436.24-21.8 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,472.3515,955.00-146.5 %0.0351.71390.35-11.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี55,300.6533,227.0039.9 %5.0453.631,688.79-272.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี13,509.3515,883.00-17.6 %0.02,347.661,209.1448.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ244,624.38133,000.0045.6 %5.0365.60364.840.2 %0.5
สถาบันทันตกรรม98,001.7277,000.0021.4 %5.0211.62189.8010.3 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก686,868.44600,120.0012.6 %5.011,774.73835.7092.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,438.722,521.0026.7 %5.0656.77103.7884.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,505.11498.0080.1 %5.0253.56158.4837.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี107,764.9630,557.6671.6 %5.051,171.017,254.5485.8 %5.0
รวม 1,795,662 1,469,157 18.18 % 111,741 26,794 76.02 %