สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,390.74661.0072.4 %5.0608.39366.6839.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,016.6123,383.02-16.8 %0.066.90175.91-162.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,350.266,047.2035.3 %5.066.5755.3816.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,482.194,041.509.8 %4.5104.0054.9447.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,793.212,161.0022.6 %5.0741.50192.9574.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,658.261,680.0036.8 %5.0339.3086.4474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,934.5410,524.0044.4 %5.03,156.54686.9978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,920.20620.0084.2 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,284.79421.0090.2 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,498.09424.0087.9 %5.0416.8047.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,434.53372.0089.2 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,406.38361.0089.4 %5.0453.68103.5677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว738.0826.0096.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,987.27928.0076.7 %5.0396.6962.7084.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,895.66387.0090.1 %5.0234.4959.8574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว902.42167.0081.5 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,367.50573.0083.0 %5.0372.390.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,844.03145.1698.5 %5.01,593.27284.1882.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,358.034,292.0019.9 %5.0816.00137.1283.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,783.124,939.00-3.3 %0.01,426.091,118.8221.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,120.211,545.0027.1 %5.0608.40299.8950.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,458.822,297.0033.6 %5.01,083.801,244.53-14.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,910.43882.0069.7 %5.0798.55264.3266.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,472.85263.3089.4 %5.01,586.38239.5984.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,881.922,138.0044.9 %5.0950.69741.1122.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,908.59232.7387.8 %5.0562.52313.0644.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,741.782,740.2442.2 %5.01,635.2547.5197.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,337.482,628.0021.3 %5.01,045.76421.5059.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,837.0010,655.43-20.6 %0.01,426.07188.1086.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย41,347.7745,114.18-9.1 %0.0576.07204.2264.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,328.741,137.3065.8 %5.0988.71113.1988.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,365.98561.0076.3 %5.081.271,520.00-1,770.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,372.21571.0075.9 %5.081.2761.7524.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,811.211,131.0059.8 %5.0798.0841.4594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,465.03756.0069.3 %5.0646.42177.9072.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,242.922,352.7627.4 %5.0969.69499.7948.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,122.382,760.0046.1 %5.01,730.333,599.40-108.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,608.733,281.939.1 %4.51,102.79952.9313.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,209.711,747.0045.6 %5.0969.69240.9475.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,458.617,498.0239.8 %5.01,502.15206.0986.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,353.371,599.0084.6 %5.0912.65257.1071.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,341.742,765.1617.3 %5.01,007.72251.2775.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,597.313,032.0034.0 %5.01,273.95363.3971.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,158.601,943.6153.3 %5.01,273.98171.4586.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,632.683,530.25-34.1 %0.0779.543.1699.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,253.612,725.0073.4 %5.0855.60425.8950.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย41,040.5228,828.3929.8 %5.01,047.90322.3369.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,050.97328.0084.0 %5.0570.36104.5081.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,002.171,101.0063.3 %5.0836.57239.6171.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย736.21524.0028.8 %5.0703.47191.0272.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,989.594,470.15-12.0 %0.0912.65381.6958.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,316.242,682.0037.9 %5.01,350.02315.5476.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,502.221,806.8572.2 %5.01,958.53953.3551.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 316,543.806,731.4759.3 %5.01,623.001,367.6015.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)18,905.556,186.9067.3 %5.01,579.92494.8968.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 119,994.3911,214.3943.9 %5.02,638.39284.7389.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 219,718.873,405.3282.7 %5.01,519.89692.2254.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,689.563,383.2387.8 %5.0329.28240.6826.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย70,808.9860,100.0015.1 %5.01,657.2958.0596.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย83,934.2340,257.5652.0 %5.0967.67734.4824.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ14,708.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ612.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ12,472.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ563.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย12,739.2313,814.00-8.4 %0.02,331.871,648.5129.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ480,813.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,227.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,326.433,347.70-0.6 %0.01,007.73142.2685.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,676.341,756.0034.4 %5.0646.41214.0066.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 26,928.658,258.0069.3 %5.04,190.134,816.70-15.0 %0.0
รวม 628,290 366,235 41.71 % 63,262 29,742 52.99 %