สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,038.67773.0080.9 %5.0509.0072.2085.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,694.8224,546.54-3.6 %0.085.0699.95-17.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,198.582,350.5526.5 %5.0667.69135.2379.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,879.121,389.0051.8 %5.0553.6042.1592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,706.707,824.3255.8 %5.02,600.76277.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,692.92406.0091.3 %5.0306.4485.4072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,357.32543.0087.5 %5.0343.4595.8672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,207.96282.0093.3 %5.0430.6884.8580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,557.10763.0083.3 %5.0303.6284.5672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,093.31457.0088.8 %5.0355.0882.0676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,098.32234.0094.3 %5.0442.2042.5690.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,173.475,922.014.1 %2.02,488.89197.1792.1 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย54,112.7149,866.627.8 %3.52,553.03101.5796.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,176.396,941.52-34.1 %0.01,257.19797.0536.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,433.202,334.7532.0 %5.0435.49181.6958.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,765.611,827.18-3.5 %0.0710.64512.5827.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,047.491,044.0065.7 %5.0843.461,152.88-36.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,655.37950.0079.6 %5.0444.36138.2568.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,934.652,719.3244.9 %5.0794.251,812.81-128.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,863.131,120.0071.0 %5.0954.68394.2558.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,904.732,841.6127.2 %5.0889.32165.7781.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,381.473,585.7118.2 %5.0796.1956.2192.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,296.8411,156.34-159.6 %0.01,079.48176.2983.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,270.94382.0088.3 %5.0623.09198.8168.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย22,929.63495.0097.8 %5.0226.0720.9090.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,056.301,351.0055.8 %5.0623.0654.3191.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,469.20986.0071.6 %5.0470.97204.7956.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,296.554,674.87-8.8 %0.01,079.48310.3571.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,127.0256,094.53-1,259.2 %0.0451.951,573.19-248.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,518.489,775.12-77.1 %0.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,258.700.00100.0 %5.01,326.69180.9586.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,963.817,113.50-43.3 %0.01,079.4863.2294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,812.633,227.0015.4 %5.0451.95528.92-17.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,671.783,213.0012.5 %5.0794.24846.71-6.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,592.691.00100.0 %5.0775.222.8599.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,001.152,224.6462.9 %5.0832.27465.0444.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,296.551,739.1059.5 %5.01,079.4861.1994.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,656.022,916.0072.6 %5.0610.65352.6842.2 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,827.9132,384.5046.8 %5.0741.30135.0481.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,506.901,009.0059.8 %5.0394.89140.5664.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,473.443,164.3729.3 %5.01,317.83462.6964.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,707.051,296.0052.1 %5.0470.97138.3370.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย5,273.564,776.059.4 %4.51,105.05493.4955.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,179.14773.0075.7 %5.0604.080.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,755.16773.0071.9 %5.0451.950.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 144,291.6411,005.4975.2 %5.01,434.85544.0762.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 272,723.9013,052.0082.1 %5.01,495.05591.3960.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)8,105.919,956.83-22.8 %0.01,381.43408.2170.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,278.082,831.5233.8 %5.0278.23147.9146.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,058.7366,861.0114.3 %5.01,263.43595.3552.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย19,154.731,666.5091.3 %5.0618.2780.0087.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย65,968.52139,854.59-112.0 %0.0592.46374.4236.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,902.8715,890.98-45.8 %0.01,635.962,101.10-28.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,131.191,687.0046.1 %5.0604.08163.7272.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,510.801,326.0047.2 %5.0413.92183.6855.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย33,515.99773.0097.7 %5.03,547.3157.0098.4 %5.0
รวม 686,298 533,151 22.31 % 48,739 18,786 61.45 %