สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,301.43759.0067.0 %5.0467.00143.3469.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม29,735.7115,049.4049.4 %5.0194.13105.1845.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,452.372,391.3930.7 %5.0776.47263.1666.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,907.461,659.0042.9 %5.0657.151.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,251.4412,380.0023.8 %5.03,148.23721.0177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,399.73408.0088.0 %5.0158.8216.3089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,530.63208.0094.1 %5.0289.4015.6694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,254.04217.0093.3 %5.0188.6814.6292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,370.251,162.0073.4 %5.0286.0636.7887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,503.62477.0086.4 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,549.12776.0078.1 %5.0316.3859.4281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,085.70576.0085.9 %5.0277.8297.4064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,351.57569.0083.0 %5.0297.8813.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,375.58382.0088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,677.15223.0093.9 %5.0229.1851.1877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,750.41547.0085.4 %5.0428.67121.7371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,023.47444.0089.0 %5.0321.1538.9787.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,266.763,715.35-13.7 %0.0828.30468.4543.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,402.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,646.591,735.0052.4 %5.0866.34235.1272.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,876.352,317.0019.4 %5.0657.13177.8372.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,770.531,177.0057.5 %5.0619.12360.8241.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,202.591,571.8778.2 %5.02,653.83560.4778.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,125.534,368.52-105.5 %0.0490.85492.54-0.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,965.711,146.0776.9 %5.01,474.84483.7567.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,528.071,140.0067.7 %5.0915.470.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,638.8418,439.60-177.8 %0.01,363.76445.0067.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม2,975.092,361.4120.6 %5.0695.19170.1575.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,618.07328.0079.7 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,572.96964.0062.5 %5.0368.8825.8293.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,341.16538.0087.6 %5.01,227.63259.3578.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,250.262,512.2422.7 %5.0771.25365.9552.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,642.8716,040.00-184.3 %0.01,777.081,144.5435.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,725.268,261.00-6.9 %0.02,009.88567.8771.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,470.252,367.0031.8 %5.0612.14213.5865.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,623.9810,859.94-42.4 %0.02,157.50131.4893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม10,331.711,233.0088.1 %5.0450.76282.5837.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,764.482,926.0022.3 %5.0851.21298.4064.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,236.156,988.00-65.0 %0.0885.35203.0277.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,964.642,344.0052.8 %5.01,037.45339.8267.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,937.194,025.4232.2 %5.0828.5336.2095.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,446.632,019.0080.7 %5.0714.20245.9965.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 42,542.7648,420.00-13.8 %0.0916.871,083.00-18.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,559.582,177.0038.8 %5.0600.11104.1582.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,731.843,613.003.2 %1.5559.38238.5057.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,672.801,604.0040.0 %5.0562.08187.7366.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,236.7111,514.00-84.6 %0.0980.41473.5251.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,636.562,961.0036.1 %5.01,303.701,071.6417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,441.309,225.77-168.1 %0.0866.31216.8475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 124,205.0812,122.7049.9 %5.01,322.5799.4092.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 214,650.5413,747.806.2 %3.018,702.76397.4597.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม20,658.839,343.2054.8 %5.01,804.2286.2595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 338,061.0111,256.7270.4 %5.01,066.62550.4948.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,017.124,782.5052.3 %5.0422.54331.2521.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม75,649.9764,063.0015.3 %5.01,545.651,350.4912.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม96,493.01286.7699.7 %5.0837.95133.5184.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,202.8932,318.00-3.6 %0.0910.651,356.60-49.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,131.2533,945.98-29.9 %0.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย52,692.2925,296.0052.0 %5.0806.90313.0261.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม67,703.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม15,761.1222,041.99-39.9 %0.01,818.251,544.2915.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,001.732,108.0029.8 %5.0714.21387.7745.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,912.551,176.0059.6 %5.0581.09312.5546.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,594.9212,802.9066.8 %5.06,049.673,631.9540.0 %5.0
รวม 731,295 462,412 36.77 % 76,533 23,083 69.84 %