สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84207.8558.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,681.554,904.6061.3 %5.0145.92147.30-0.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,057.094,342.00-310.8 %0.0490.281,257.57-156.5 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,600.411,626.0037.5 %5.0452.2453.6688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด21,926.575,770.6373.7 %5.03,222.91679.1878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,212.951.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,255.101,961.0053.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,737.00471.0087.4 %5.0331.3083.1874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,576.97436.0087.8 %5.0234.9663.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,335.46324.0090.3 %5.0203.4218.9590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,509.51285.0091.9 %5.0123.8151.7058.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,868.29476.0087.7 %5.0346.0191.9673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,560.17382.0091.6 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,229.21276.0091.5 %5.0220.1963.5471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,734.28153.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,515.60551.0084.3 %5.0235.3484.5564.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,279.07165.0095.0 %5.0161.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,036.06388.0090.4 %5.0185.6653.0571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,251.70600.0085.9 %5.0231.2884.9063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,452.90457.0086.8 %5.0290.8742.2785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,517.16301.0091.4 %5.0265.6263.3276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,002.74392.0090.2 %5.0230.1421.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,699.634,115.70-11.2 %0.01,036.06514.9050.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด669.804,115.70-514.5 %0.0250.48514.90-105.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,577.311,192.5053.7 %5.0301.58228.0024.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,359.231,328.4043.7 %5.0524.39247.0052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,422.78947.0060.9 %5.0517.16228.0055.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,887.851,664.0011.9 %5.0841.98602.9228.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,979.191,899.0036.3 %5.0788.86346.2756.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,990.55742.0081.4 %5.0769.84116.3484.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,697.432,864.0057.2 %5.02,092.17271.6787.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,133.614,825.81-126.2 %0.0606.87604.360.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,326.273,740.0029.8 %5.01,024.071,084.55-5.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,951.743,090.0021.8 %5.01,058.012,897.50-173.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,133.6814,393.6910.8 %5.01,781.35451.1674.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด62,137.5231,721.0049.0 %5.0283.581,897.97-569.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,339.741,594.8052.2 %5.0952.46284.4270.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,579.16565.0064.2 %5.043.4031.0528.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,438.911,032.0028.3 %5.063.6458.448.2 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,953.241,093.0063.0 %5.0750.8364.3891.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,728.13768.0071.8 %5.0700.41584.2516.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,282.331,477.0055.0 %5.0845.90454.0346.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,573.9053,796.09-718.3 %0.02,852.402,373.3816.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,803.783,370.0029.8 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,596.312,861.0066.7 %5.03,165.851,380.8156.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,441.288,233.75-51.3 %0.01,128.22167.8685.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,508.75704.0093.3 %5.01,055.08497.8052.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,320.892,793.0015.9 %5.0940.99187.5580.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,726.004,052.0014.3 %5.0818.16581.2329.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,361.032,231.4048.8 %5.01,283.24729.1243.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,452.424,280.00-24.0 %0.0648.5382.7387.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด11,709.6011,761.00-0.4 %0.0489.92213.7556.4 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 64,820.3950,284.9222.4 %5.01,223.2952.7095.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,498.903,745.00-49.9 %0.0386.58139.9063.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด559.07570.00-2.0 %0.0238.96167.4529.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,007.161,439.2252.1 %5.0788.86333.6357.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,848.552,836.0026.3 %5.0693.78218.7368.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,423.235,555.43-25.6 %0.01,167.46760.0834.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,070.283,190.0021.6 %5.01,188.20561.7352.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,275.147,123.0523.2 %5.0919.60370.5959.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 154,239.3717,652.0067.5 %5.01,195.17525.6756.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 219,808.8112,400.0037.4 %5.01,170.73586.0549.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,190.087,871.0859.0 %5.0941.08125.7286.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)50,210.277,876.7484.3 %5.02,272.66956.7157.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,212.606,134.79-177.3 %0.0291.740.9599.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,942.5213,147.76-121.2 %0.0433.28342.0021.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด129,419.0599,983.0022.7 %5.01,567.26747.3652.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด125,655.6422,656.0082.0 %5.0876.94574.1034.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด37,229.241.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,048.0259,394.65-182.2 %0.0905.3021.7097.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร17,530.657.00100.0 %5.0808.56545.2132.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง173,029.8428,838.0083.3 %5.0916.67820.8710.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด66,545.74208.5599.7 %5.0760.18801.66-5.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,350.4018,280.00-118.9 %0.02,007.20581.5371.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,137.18587.0081.3 %5.0750.82132.3482.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,950.95962.0067.4 %5.0655.740.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด43,859.043,800.0091.3 %5.08,371.091,000.0088.1 %5.0
รวม 1,165,984 576,056 50.59 % 68,951 31,161 54.81 %