สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,302.74488.0078.8 %5.0532.5573.7486.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0194.2449.2874.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,434.853,848.00-12.0 %0.0890.42101.4788.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,075.8736.0098.8 %5.0719.3038.4094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์10,987.5010,558.403.9 %1.52,373.76776.1667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,347.751,130.0074.0 %5.0293.8438.6486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,692.44780.0078.9 %5.0323.2986.9573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,775.361,020.0073.0 %5.0225.5785.3262.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,957.54488.0087.7 %5.0200.6987.1456.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,751.90542.0085.6 %5.0387.3884.1178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,024.61540.0086.6 %5.0406.5385.1379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,890.14111.0097.1 %5.0402.0988.1178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,998.23650.0083.7 %5.0318.2497.9869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,009.11235.0094.1 %5.0377.0019.8494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,422.41425.0087.6 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,326.62531.0084.0 %5.0293.6873.4575.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,201.234,299.3730.7 %5.01,384.861,231.6511.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,926.552,600.0033.8 %5.01,061.56268.8274.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,156.901,692.2346.4 %5.0833.47428.7448.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,781.06898.0067.7 %5.0624.19353.8843.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,756.091,513.0068.2 %5.01,289.85743.1942.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,704.452,856.51-67.6 %0.0477.1313.7597.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,703.702,450.6747.9 %5.01,498.93487.0267.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,006.623,223.0019.6 %5.01,240.57220.0382.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,675.4010,921.00-133.6 %0.01,289.85140.7189.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,297.491,512.2554.1 %5.0871.40167.3280.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,442.03350.0075.7 %5.061.3642.3631.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,428.251,470.0057.1 %5.0596.0247.3192.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,753.92764.0072.3 %5.0586.1992.8784.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,253.903,081.005.3 %2.5871.43212.8575.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ52,488.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,941.48ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,303.043,720.0013.5 %5.01,251.74576.0254.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,342.461,944.0041.8 %5.0890.42295.5666.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,682.8211,456.13-101.6 %0.01,403.95128.2290.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,410.293,920.20-15.0 %0.0852.46461.7045.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,298.003,121.005.4 %2.5871.43403.1153.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,499.73227.0095.0 %5.01,365.84232.8583.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,754.021,826.0061.6 %5.01,029.42268.9273.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,994.893,937.00-31.5 %0.0418.3521.3194.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,767.312,865.0090.4 %5.0843.97237.4771.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 94,629.0249,522.9147.7 %5.01,297.76966.8125.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,628.09816.0069.0 %5.0491.0821.3195.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,141.742,068.0059.8 %5.0776.42372.8152.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,639.00645.3075.5 %5.0624.22185.8770.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,519.054,623.1516.2 %5.01,350.24560.5958.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,986.051,804.0054.7 %5.01,213.72783.5235.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์8,189.216,852.5716.3 %5.01,765.18216.9987.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 137,954.2714,455.9561.9 %5.02,073.06666.0167.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 223,540.588,628.1863.3 %5.0984.4343.0595.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 346,520.258,447.6481.8 %5.01,311.53312.6376.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์65,513.729,072.9086.2 %5.02,058.64984.7352.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,220.008,457.6624.6 %5.0432.05294.5031.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง23,629.8414,136.0040.2 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์28,834.4127,250.005.5 %2.5898.96262.8370.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,825.9017,865.7945.6 %5.0880.40468.9246.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี48,673.1820,621.0057.6 %5.0823.16492.1040.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,482.6119,384.14-25.2 %0.01,992.851,802.619.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,023.032,582.0014.6 %5.0776.34423.3845.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,537.872,022.0020.3 %5.0567.15254.2555.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์43,497.3111,293.1874.0 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 680,122 322,578 52.57 % 57,765 24,354 57.84 %