สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,276.02541.0076.2 %5.0531.720.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,539.336,332.0059.3 %5.0191.5794.5550.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,888.161,429.0050.5 %5.0797.94130.6983.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,947.98570.0080.7 %5.0504.0577.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,721.319,952.0027.5 %5.02,566.43849.3066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,360.761,021.0076.6 %5.0301.2291.7569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,563.041,193.0066.5 %5.0473.22181.4261.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,453.45448.0087.0 %5.0317.1272.5777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,989.25363.0090.9 %5.0280.6795.0866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,104.67332.0091.9 %5.0153.1520.5686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,557.35731.0079.5 %5.0414.6092.4477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0420.2761.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,534.10315.0087.6 %5.0367.1815.7695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,500.96371.0089.4 %5.0191.2280.4657.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,999.20336.0091.6 %5.0280.1592.9466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง2,722.50336.0087.7 %5.0420.06105.2674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,425.23247.0092.8 %5.0417.2772.4482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,818.47571.0085.0 %5.0319.2785.2573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,933.76281.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,846.81247.0094.9 %5.0401.0817.0695.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,445.02402.0088.3 %5.0251.3998.2260.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,026.813,020.830.2 %0.5797.92869.10-8.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,708.761,644.0055.7 %5.01,159.24617.6146.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,774.371,425.0048.6 %5.0797.94322.0059.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,706.43615.0077.3 %5.0468.80755.48-61.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,936.772,488.0015.3 %5.0931.031,397.61-50.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,947.731,842.0037.5 %5.0556.17332.5040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,682.903,305.0029.4 %5.01,596.64773.5951.5 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,000.972,876.4028.1 %5.01,292.3656.8895.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,312.2412,618.89-99.9 %0.0986.12274.3772.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร52,536.6661,130.00-16.4 %0.0565.42235.0058.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,793.6417,811.00-81.9 %0.04,044.135,273.45-30.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,256.381,001.4084.0 %5.0912.04142.5084.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)978.55521.0046.8 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,702.716,628.50-41.0 %0.089.2156.5836.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,001.37833.0072.2 %5.0613.690.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,947.981,068.0063.8 %5.0504.0580.7584.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,140.362,537.0019.2 %5.0874.00353.0059.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,058.315,969.001.5 %0.51,597.591,351.6715.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,944.326,650.00-34.5 %0.01,383.861,024.9825.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,489.77621.0082.2 %5.01,025.76278.3172.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,552.149,721.00-113.5 %0.01,026.8694.1490.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,603.1018,800.90-38.2 %0.02,768.172,965.05-7.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,113.002,033.0079.9 %5.0797.92329.4058.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,302.953,131.345.2 %2.5988.10301.5269.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,670.755,378.00-46.5 %0.01,159.12113.7190.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,133.092,853.2544.4 %5.01,311.35387.2770.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,928.302,886.9026.5 %5.0556.8024.0295.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,944.134,248.1061.2 %5.0988.10733.9525.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 72,958.37110,646.00-51.7 %0.01,274.17731.4342.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,506.44681.0072.8 %5.0569.7551.2591.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,802.732,534.7047.2 %5.0969.07399.3058.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,645.401,362.0085.9 %5.0683.84108.5284.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,675.243,515.5038.1 %5.0947.81482.1049.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,975.053,582.6428.0 %5.01,273.34582.4954.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,384.498,195.41-86.9 %0.01,070.41288.8073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2345,434.075,601.6687.7 %5.02,402.91908.7762.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,945.1313,092.0057.7 %5.01,540.291,142.1925.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 227,307.2916,016.6541.3 %5.02,623.69550.7279.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3134,176.3311,547.9491.4 %5.02,618.04478.7081.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,197.673,608.1114.0 %5.0401.58330.2517.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร95,287.2294,622.000.7 %0.52,037.781,096.5946.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร53,483.2818,607.0165.2 %5.0803.032,196.18-173.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,634.1720,040.00-58.6 %0.0818.272,611.99-219.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน125,249.6943,827.9965.0 %5.01,165.01860.0526.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,026.4822,342.08-147.5 %0.02,162.891,491.5031.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,003.172,467.0017.9 %5.0854.99607.4429.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,915.75849.0070.9 %5.0702.86362.8548.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร41,485.5911,219.6673.0 %5.05,823.695,547.844.7 %2.0
รวม 968,915 604,034 37.66 % 69,831 42,270 39.47 %