สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,355.21774.0067.1 %5.0454.5498.4178.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม307,218.5316,938.0094.5 %5.02,261.93298.5986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,721.232,533.006.9 %3.0306.256.2698.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,342.772,168.0035.1 %5.0720.33126.3982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม9,441.476,112.7235.3 %5.02,013.41718.2364.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,133.68332.0094.6 %5.0219.36100.4154.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,865.28467.0087.9 %5.0285.12107.1562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,757.17237.0093.7 %5.0514.87114.2277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,749.06186.0095.0 %5.0294.685.6498.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,792.01322.0091.5 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,860.43595.0084.6 %5.0399.13124.9768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,835.35423.0089.0 %5.0251.46100.6460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,878.64407.0089.5 %5.0351.7495.8272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,780.13358.0090.5 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม9,229.7823,565.50-155.3 %0.02,013.82261.6687.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,168.484,990.00-19.7 %0.01,024.58516.3749.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,421.651.00100.0 %5.0378.01228.0039.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,386.841,443.0039.5 %5.0344.58237.8831.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,508.63586.8076.6 %5.0544.22228.0058.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,740.981,517.0059.4 %5.01,043.59797.0523.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,230.781,413.0073.0 %5.0662.92412.1437.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,748.90600.0087.4 %5.0323.7495.0070.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,915.811,036.6685.0 %5.02,051.45710.2165.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,532.023,045.00-20.3 %0.0557.79402.1327.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,677.263,123.4433.2 %5.01,537.991,098.3428.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,644.552,119.0041.9 %5.0621.92203.5967.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,948.7114,852.71-200.1 %0.0973.88547.6743.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม64,578.2587,452.50-35.4 %0.0190.90227.43-19.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,975.891,494.0049.8 %5.0720.33187.7573.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,063.12119.0088.8 %5.049.9355.85-11.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,371.97872.0063.2 %5.062.9725.6059.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,879.94788.0072.6 %5.0782.0042.5094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,346.401,530.0054.3 %5.0549.18527.683.9 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,946.583,084.0021.9 %5.0815.41544.1033.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,249.8832,386.80-516.9 %0.01,214.741,088.8310.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,970.794,724.00-19.0 %0.01,157.68177.9084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,738.811,895.0049.3 %5.0674.65330.4151.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,352.418,103.9039.3 %5.01,975.3841.9497.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,348.821,875.0081.9 %5.0644.26339.0147.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,466.7013,018.91-275.5 %0.0834.39308.1063.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,454.903,543.0020.5 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,497.211,321.5070.6 %5.0891.47122.8086.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,280.244,115.3122.1 %5.0625.2547.7992.4 %5.0
สพ.นครพนม54,791.587,932.0085.5 %5.0831.55255.1369.3 %5.0
รจก.นครพนม 88,187.4967,557.9423.4 %5.01,504.021,200.9120.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,882.231.00100.0 %5.01,313.474,954.25-277.2 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,782.534,227.00-11.8 %0.0910.49426.9753.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,403.941,279.0062.4 %5.0568.20259.2654.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,303.284,011.6624.4 %5.0986.28518.7047.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,370.831,767.0025.5 %5.01,195.36569.4752.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,176.925,976.52-88.1 %0.0623.031,197.68-92.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 134,312.139,847.8871.3 %5.01,323.30295.6477.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 214,557.8412,715.3212.7 %5.01,499.14714.3152.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม20,129.487,303.9263.7 %5.0451.521.8599.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม27,313.189,371.7665.7 %5.0370.42264.1028.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม40,584.6773,711.01-81.6 %0.01,178.16318.8572.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง25,366.3722,246.4012.3 %5.0890.97692.9222.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม53,262.9321,442.9959.7 %5.0741.56200.8772.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม12,144.1116,668.00-37.3 %0.01,756.361,215.6030.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,097.082,215.0028.5 %5.0682.27304.4855.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,630.241,296.0664.3 %5.0549.1821.1496.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม31,103.7120,518.0034.0 %5.02,633.52695.0973.6 %5.0
รวม 985,808 546,557 44.56 % 52,773 26,480 49.82 %