สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,311.512,047.0011.4 %5.0420.0591.6578.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,993.1611,271.9456.6 %5.081.05134.38-65.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,013.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.034.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,311.341,798.0045.7 %5.0534.15162.8969.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,134.912,300.0026.6 %5.0667.261.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,349.2512,656.4027.0 %5.03,063.27375.2587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9841.9690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,861.59394.0089.8 %5.0226.2063.5871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,724.67303.0091.9 %5.0232.8341.7582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,029.56312.0092.3 %5.0333.7685.2074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,595.34208.0094.2 %5.0266.5058.7278.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร19,505.0137,869.71-94.2 %0.03,762.60456.5187.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,866.352,937.6024.0 %5.0952.45936.221.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,492.281,415.0043.2 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,584.732,483.0030.7 %5.0952.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,742.49987.0064.0 %5.0610.21146.1376.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,532.461,369.0045.9 %5.0515.13301.5741.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,143.53387.3587.7 %5.0743.30758.57-2.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,396.442,415.00-72.9 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,590.073,232.0029.6 %5.01,353.66555.7558.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,114.682,728.0033.7 %5.0914.47208.0577.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,056.818,231.40-102.9 %0.01,028.56393.1061.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,802.271,432.0048.9 %5.0591.17457.9022.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,930.181,436.0025.6 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,860.28551.0080.7 %5.0667.23128.2880.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,396.74616.0074.3 %5.0458.0857.0087.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,318.503,668.00-10.5 %0.0838.40645.8823.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,200.4733,211.00-172.2 %0.01,313.802,126.23-61.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,399.614,013.008.8 %4.01,218.70423.3065.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,064.522,433.0020.6 %5.0705.27152.0078.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,181.837,542.90-5.0 %0.01,979.370.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,186.601,214.0061.9 %5.0705.27285.2059.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,283.482,600.0020.8 %5.0857.39195.7777.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,084.202,758.0010.6 %5.0762.34142.5081.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,579.241,569.0056.2 %5.0952.47417.2356.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,180.572,702.2935.4 %5.0534.1263.7888.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร28,748.922,442.0091.5 %5.0663.85308.7553.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,392.8627,427.5828.6 %5.0799.52603.9324.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,404.691,530.0036.4 %5.0458.0895.5479.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,118.603,327.0019.2 %5.01,047.55472.6754.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,568.041,039.0059.5 %5.0534.15189.7464.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,397.192,268.9933.2 %5.0838.41435.7048.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,523.631,566.0055.6 %5.0876.44192.2278.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,163.9510,728.43-17.1 %0.03,310.46484.6985.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,121.442,300.0077.3 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร53,109.2110,205.7180.8 %5.01,661.52894.7246.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,386.906,976.8016.8 %5.0308.31297.493.5 %1.5
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,685.0717,478.68-273.1 %0.0447.1184.0581.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร76,765.2137,392.0051.3 %5.0760.31468.9338.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย17,202.0810,500.1039.0 %5.0605.61428.4029.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,873.7612,022.40-104.7 %0.01,651.771,515.888.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,914.882,574.0011.7 %5.0667.23254.0561.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,139.36783.0075.1 %5.0458.09209.3054.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,773.0614,319.0031.1 %5.04,937.365,534.00-12.1 %0.0
รวม 472,094 325,972 30.95 % 50,938 22,699 55.44 %