สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,376.672,937.0913.0 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 355,777.0944,377.5420.4 %5.0168.38509.62-202.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,564.8321.0099.2 %5.0787.1972.4290.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37250.807.6 %3.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่57,914.8010,646.1081.6 %5.0152.53238.16-56.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,550.807,540.600.1 %0.563.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,830.4815,384.052.8 %1.097.301.9598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,353.7317,329.39-29.8 %0.01,718.97261.4184.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,244.802,084.0635.8 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,223.941,914.0040.6 %5.01,053.412.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 835,108.6220,102.1042.7 %5.03,665.04518.7085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,356.4012,507.7027.9 %5.05,419.81797.0585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,847.814,106.3947.7 %5.02,359.26603.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,544.821,543.2090.7 %5.0323.15101.0368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,918.551,107.0071.7 %5.0251.2873.3070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,657.501,121.0069.4 %5.0246.1929.3788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,910.481,093.0072.0 %5.0277.13130.3453.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,761.01748.0080.1 %5.0403.9091.2077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,368.801,183.0072.9 %5.0683.66106.5484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,551.12571.0087.5 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,478.86424.0087.8 %5.0457.2834.9392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,548.20205.0094.2 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,618.29334.0090.8 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,784.29347.0090.8 %5.0609.5772.5688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,485.073,844.0048.6 %5.0355.7857.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,300.613,727.0040.8 %5.0336.76107.3568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,287.36640.0080.5 %5.0295.9861.8279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,942.94964.0075.6 %5.0210.0745.5178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง850.13921.00-8.3 %0.0300.3545.2184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,676.15574.0084.4 %5.0350.9860.1182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,523.12561.0084.1 %5.0479.82148.6169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,609.80567.0084.3 %5.0384.0190.6276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,519.3095.0097.3 %5.0678.93177.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,517.62429.0087.8 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,537.02371.0089.5 %5.0689.23115.9883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,487.50488.0086.0 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,374.844,232.9062.8 %5.01,594.370.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,516.242,957.1015.9 %5.01,215.3551.5895.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,888.732,061.0028.7 %5.0823.6139.8795.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,333.939,333.00-27.3 %0.01,460.25172.9088.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,471.2913,034.50-53.9 %0.02,650.752,252.6115.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,047.824,096.3162.9 %5.01,034.39295.0271.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,820.781,540.0068.1 %5.01,585.86911.3142.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,492.822,138.0081.4 %5.01,896.560.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,300.632,058.0037.6 %5.0783.81571.9127.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 137,688.9947,066.32-24.9 %0.013,128.104,365.3566.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46241.3986.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,040.64566.0045.6 %5.0958.33139.6585.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,481.363,000.0033.1 %5.01,624.792,383.55-46.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,916.994,295.3212.6 %5.02,371.961,099.7253.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,147.347,950.53-29.3 %0.02,544.53541.9678.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,602.7325,310.0226.9 %5.02,236.93347.3084.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,816.613,896.4019.1 %5.02,702.16260.5090.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,552.086,195.48-74.4 %0.0763.7485.9688.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,897.056,508.2034.2 %5.03,411.393,482.94-2.1 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,205.073,473.0017.4 %5.01,357.67203.2285.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,148.312,528.1439.1 %5.02,120.891,041.4150.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,156.9557,842.16-281.6 %0.03,392.87137.1796.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,680.1121,336.00-56.0 %0.05,682.135,302.556.7 %3.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,339.4910,837.00-70.9 %0.02,504.72693.5072.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,393.55635.0081.3 %5.0996.36308.7569.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,440.752,991.0073.9 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,910.9923,923.00-100.8 %0.03,614.35365.5889.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,271.182,135.9390.0 %5.0405.6995.5576.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)21,052.395,465.7074.0 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,355.661,310.0061.0 %5.01,148.4994.4391.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,834.812,264.0020.1 %5.0920.30634.0731.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,394.945,178.004.0 %2.01,737.99229.2586.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,937.0575,300.00-344.6 %0.02,251.421,358.4839.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,698.822,690.0059.8 %5.01,357.67821.2039.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,947.7215,026.43-16.1 %0.04,158.97169.2495.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,538.992,619.0077.3 %5.01,453.65333.2877.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,094.085,156.03-1.2 %0.01,319.63840.7236.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,525.052,386.0056.8 %5.02,031.67402.3680.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,802.354,901.6137.2 %5.02,024.13870.7957.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,313.779,464.00-119.4 %0.01,415.33145.4689.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่39,178.6521,607.0044.9 %5.01,215.49352.6271.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,940.5413,040.0023.0 %5.0844.84362.1557.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 140,820.53149,222.00-6.0 %0.02,638.912,123.1519.5 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,456.6454,389.80-7.8 %0.01,566.49503.8767.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,129.4616,701.30-10.4 %0.03,336.701,602.2052.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,457.34960.0060.9 %5.0787.1937.7695.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,724.841,740.0063.2 %5.01,357.67778.9742.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,686.26580.0084.3 %5.01,205.54345.8071.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,953.2030,160.00-175.4 %0.02,689.691,000.3562.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,707.868,035.89-70.7 %0.01,661.92975.3741.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,001.2310,132.35-153.2 %0.0973.00717.6126.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 143,780.066,950.0084.1 %5.02,808.86271.7990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,700.57179.9299.6 %5.0348.221,905.18-447.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,542.127,482.7235.2 %5.02,183.061,471.0032.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 466,714.4614,829.2777.8 %5.01,026.41448.7756.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 561,005.0212,884.7478.9 %5.02,933.65776.4873.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,283.043,861.0038.5 %5.04,345.78152.2096.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 688,699.326,471.6992.7 %5.01,732.52653.0162.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่31,881.7321,588.0032.3 %5.0474.95303.0536.2 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,257.0413,438.99-19.4 %0.0465.23469.66-1.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 831,319.6310,424.6166.7 %5.0405.4221.3294.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร22,818.4621,753.004.7 %2.0476.17451.435.2 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่86,514.2199,348.00-14.8 %0.02,041.66817.5160.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ71,442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่54,428.5344,568.0018.1 %5.01,362.392,261.10-66.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,926.8918,863.0059.8 %5.01,163.15519.2355.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,882.282,502.0013.2 %5.0845.141.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง118,877.2921,337.0082.1 %5.01,553.911,089.8429.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่34,528.3626,551.0023.1 %5.03,127.671,445.1453.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,627.718,075.34-21.8 %0.02,866.37967.9466.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,569.7037,456.00-11.6 %0.01,775.25209.0088.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,410.202,558.0025.0 %5.01,630.3081.0695.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่88,483.3862,354.8829.5 %5.04,237.561,529.9963.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,257.106,179.00-45.1 %0.01,338.65728.7545.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,995.1113,772.00-129.7 %0.02,524.08207.5991.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,715.555,928.00-59.5 %0.01,902.90190.0090.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,571.58651.0074.7 %5.01,718.2962.5396.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,193.271,260.0060.5 %5.0939.31468.7950.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 565,283.1647,280.0127.6 %5.022,235.9811,857.3046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่84,335.5930,000.0164.4 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,050,119 1,419,624 30.75 % 220,641 95,543 56.70 %