สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,556.391.00100.0 %5.0449.230.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน55,852.2337,360.0033.1 %5.0103.6095.957.4 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,808.433,729.63-32.8 %0.0620.3433.3494.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,831.251,816.0035.9 %5.0639.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน9,836.028,813.1210.4 %5.02,274.77297.1886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,685.901,981.0057.7 %5.0322.3695.1770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,464.65593.0082.9 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,291.21497.0084.9 %5.0187.1341.9877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,972.59678.0082.9 %5.0193.460.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,727.59771.0079.3 %5.0276.9944.3584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,395.05516.0088.3 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง7,020.52395.0094.4 %5.0180.9646.8374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,221.44191.0095.5 %5.0394.5175.0381.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,050.564,365.6013.6 %5.0455.4754.2088.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,691.044,245.939.5 %4.51,038.72554.6146.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,701.782,293.0038.1 %5.0981.65555.7443.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,870.091,581.0044.9 %5.0620.34454.0526.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,012.64693.0077.0 %5.0366.8597.7073.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,232.053,591.8115.1 %5.0715.45556.1822.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,041.823,300.00-61.6 %0.0473.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,464.632,297.4448.5 %5.01,190.82358.7169.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,159.352,385.0042.7 %5.0943.65225.4576.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,654.7116,816.90-14.8 %0.01,647.24224.6886.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,386.531,728.0049.0 %5.0829.55317.3061.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,817.954,069.00-123.8 %0.050.6648.444.4 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,104.54960.0069.1 %5.0677.420.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,715.45880.0067.6 %5.0544.31110.5079.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,312.444,050.006.1 %3.0848.56276.4667.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,206.5515,624.45-200.1 %0.01,323.961,674.10-26.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,874.601,888.0051.3 %5.01,095.77266.0875.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,433.713,825.0013.7 %5.0810.53126.1084.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,218.6210,687.65-104.8 %0.01,342.9876.2094.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,099.381,676.0059.1 %5.0715.45271.7062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,898.964,070.7216.9 %5.0905.610.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,885.591,709.0056.0 %5.01,057.740.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,638.611,464.8659.7 %5.0943.64228.2975.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,984.713,054.5023.3 %5.0658.4096.4885.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,506.063,192.0069.6 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 60,618.5364,145.31-5.8 %0.01,271.46693.4645.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,647.85590.2177.7 %5.0487.2673.7784.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,703.874,765.00-1.3 %0.0753.4899.7586.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,032.771,917.0036.8 %5.0582.34194.6366.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,398.576,894.006.8 %3.01,457.08405.4472.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,395.742,025.2140.4 %5.0753.4916.1597.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,331.542,809.0015.7 %5.0753.48179.2976.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 117,165.6713,241.7622.9 %5.01,062.75133.4787.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,050.4614,336.1073.0 %5.01,446.42765.5947.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,980.134,563.008.4 %4.0463.95332.2728.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน64,085.9553,568.1316.4 %5.01,319.15528.0060.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน58,659.03100,145.68-70.7 %0.0704.68737.88-4.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 32,731.3011,971.0063.4 %5.0606.571,020.28-68.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง18,299.5018,231.800.4 %0.5572.06123.5078.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,848.4116,700.00-69.6 %0.01,570.58355.8377.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,372.322,898.8633.7 %5.0753.48358.1352.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,505.19791.0068.4 %5.0449.23223.9650.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน37,147.9010,741.0171.1 %5.04,019.913,528.3012.2 %5.0
รวม 610,600 488,125 20.06 % 46,110 17,236 62.62 %