สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,739.95654.0076.1 %5.0313.7596.8669.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,677.415,856.84-25.2 %0.0922.05264.7171.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,834.101,383.0051.2 %5.0503.7042.6191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,047.768,848.5141.2 %5.02,576.44632.3675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 221,348.9523,240.29-8.9 %0.04,071.46601.3585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,662.692,268.0059.9 %5.0484.6861.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,215.031,637.0068.6 %5.0294.60115.4660.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,430.611,520.0065.7 %5.0304.6451.9682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,843.145,662.953.1 %1.5461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,476.442,420.0045.9 %5.0277.8461.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,829.112,211.0054.2 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,456.721,550.0071.6 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,479.08771.0082.8 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,039.256,784.92-34.6 %0.01,169.26268.4677.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,785.907,473.22-56.2 %0.01,276.08394.6469.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,752.232,263.0052.4 %5.0979.10489.2950.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,163.462,862.5231.2 %5.0824.56544.8533.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,516.791,421.0059.6 %5.0503.81141.4471.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,750.281,070.0061.1 %5.0370.59363.971.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,829.294,010.64-4.7 %0.0845.99753.1111.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,759.849,496.0039.7 %5.0442.65696.44-57.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 14,984.988,093.00-62.3 %0.01,723.11396.5777.0 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,347.09161,416.00-830.5 %0.06,068.88461.8592.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,050.568,249.00-63.3 %0.06,251.14828.0286.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,758.822,327.00-32.3 %0.0380.4063.6683.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,925.204,448.839.7 %4.5975.41412.4057.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,467.112,414.0030.4 %5.0713.08180.6674.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,597.856,509.501.3 %0.52,229.87118.7594.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,599.873,680.00-2.2 %0.0750.91342.7954.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,693.141,163.0068.5 %5.0541.6821.9595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,011.801,403.0065.0 %5.0500.01303.9839.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ5,342.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,645.7029,302.00-419.0 %0.01,125.8939.5496.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ15,131.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.30ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,578.7211,212.0010.9 %5.01,456.56737.1549.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ412.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ51.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,551.373,030.4014.7 %5.0731.89256.8864.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,793.881,955.0048.5 %5.0788.94336.7057.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,629.722,377.9348.6 %5.0693.81212.2569.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,700.184,749.00-1.0 %0.0674.8446.6293.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,666.548,388.0033.8 %5.0579.19314.4545.7 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี14,670.1516,822.79-14.7 %0.0356.41188.0047.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 174,455.73115,753.0033.6 %5.01,435.31458.5068.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ19,380.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,880.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,715.777,149.38-6.5 %0.01,321.39225.2183.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี16,525.6916,428.000.6 %0.52,569.70418.0083.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,990.063,375.0043.7 %5.0865.01598.5030.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต30,636.9780,010.00-161.2 %0.01,897.94528.4972.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี10,350.954,288.9458.6 %5.0424.96388.878.5 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 132,148.2310,316.0067.9 %5.01,185.28220.5781.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 214,627.5010,103.1030.9 %5.01,079.41471.4356.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)13,090.1912,542.694.2 %2.01,766.18624.8864.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 71,803.37107,348.00-49.5 %0.01,378.74400.0471.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี16,372.78126,532.60-672.8 %0.0428.861,357.85-216.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,664.3321,640.00-490.6 %0.01,253.54537.8557.1 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี358,477.50166,920.0053.4 %5.08,660.291,037.6488.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0538.56234.6256.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,561.443,277.108.0 %4.0731.89563.5523.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ702.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ269.31ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี20,161.3510,000.0050.4 %5.03,320.565,263.11-58.5 %0.0
รวม 1,027,893 1,066,628 0.00 % 73,239 24,552 0.00 %