สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,573.91629.0075.6 %5.0626.47219.9664.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,956.4013,553.0024.5 %5.068.18293.18-330.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,158.003,819.3026.0 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,320.361,466.0055.8 %5.0949.74157.5983.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,873.731,394.0051.5 %5.0797.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,933.9312,272.0023.0 %5.03,155.591,315.2758.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,370.082,557.0041.5 %5.0400.2797.8575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,872.97768.0084.2 %5.0335.0044.6586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,676.11438.0088.1 %5.0273.0634.8487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,566.46477.0086.6 %5.0223.1464.2271.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,491.63281.0092.0 %5.0260.4652.6979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,495.83461.0086.8 %5.0484.4556.7588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,401.11246.0092.8 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,495.59595.0083.0 %5.0459.5241.9890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,460.57372.0089.3 %5.0240.7352.1978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,425.99289.0091.6 %5.0449.993.6099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,721.81541.0085.5 %5.0459.7346.2789.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,987.356,316.529.6 %4.51,615.301,880.05-16.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,040.762,449.0059.5 %5.01,588.49512.2467.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,962.081,193.0059.7 %5.0835.641,045.48-25.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 210,106.6216,209.80-60.4 %0.04,256.563,019.0529.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,609.02114.3795.6 %5.0645.4868.8389.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,817.303,599.0038.1 %5.01,501.180.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,177.772,928.00-34.4 %0.0526.78270.7548.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,167.071,024.0080.2 %5.01,786.44548.5469.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,276.712,146.5934.5 %5.0949.74490.9948.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,367.0410,655.00-27.3 %0.02,452.00385.7084.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง62,126.3990,519.10-45.7 %0.0362.58253.8030.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,686.474,665.00-26.5 %0.01,719.8940.0097.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,319.042,198.0049.1 %5.01,406.12685.9051.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,460.4811,996.0010.9 %5.05,917.981,570.9573.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,117.643,639.5511.6 %5.02,104.510.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,866.451,999.0030.3 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,476.03535.0084.6 %5.0733.0031.3595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,606.501,073.0058.8 %5.0683.51524.8023.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,397.423,176.006.5 %3.0513.84247.9551.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,524.8742,820.41-675.0 %0.01,596.281,657.55-3.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,042.703,200.0047.0 %5.02,118.33362.8182.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,332.471,925.0042.2 %5.0911.71324.2164.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,555.189,419.22-69.6 %0.01,389.18136.5090.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,309.8621,430.84-11.0 %0.01,806.5270.0096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,591.551,528.0057.5 %5.01,139.90319.0772.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,529.032,483.0029.6 %5.01,063.830.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,476.562,769.0020.4 %5.01,044.82543.9947.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,895.571,478.0069.8 %5.01,177.93119.3289.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,903.153,535.329.4 %4.5987.7799.7389.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง22,605.426,000.0073.5 %5.0599.78162.4572.9 %5.0
รจก.ลำปาง 51,843.3743,936.2515.3 %5.01,242.14698.7843.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 28,556.7731,463.29-10.2 %0.0997.18434.8056.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,260.485,790.0020.3 %5.0500.40418.9516.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,312.03774.0076.6 %5.0922.93114.6487.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,368.2326.0099.2 %5.0987.77234.7476.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง25,892.479,933.9961.6 %5.01,908.80237.5087.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,516.951,350.0061.6 %5.0797.59200.4774.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,923.906,247.00-5.5 %0.01,501.19502.8466.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,313.821,334.0069.1 %5.01,253.99195.3184.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,501.603,818.00-9.0 %0.0987.77181.3381.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,726.867,215.00-93.6 %0.0739.73178.7575.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง28,901.675,374.4081.4 %5.01,515.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 132,059.2211,827.9963.1 %5.01,703.80358.1679.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 252,469.217,396.0085.9 %5.0662.80828.36-25.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 318,068.8016,100.0010.9 %5.01,786.26529.3870.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง454.314,104.42-803.4 %0.0255.740.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง81,336.2690,501.00-11.3 %0.01,938.15980.4049.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง49,446.84238,457.11-382.2 %0.01,052.95351.0166.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,328.8113,512.0030.1 %5.0911.99662.1227.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง47,541.2017,152.0063.9 %5.0907.95444.0751.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,156.9524,947.74-37.4 %0.01,058.40587.2744.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,064.3713,203.00-117.7 %0.02,385.851,183.4550.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,746.543,073.0018.0 %5.01,120.88536.1952.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,774.551,731.0037.6 %5.0702.53131.0381.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง24,423.758,377.7365.7 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 850,118 870,828 -2.44 % 88,004 36,312 58.74 %