สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,647.53561.0078.8 %5.0512.2152.5689.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,455.796,411.2132.2 %5.063.13104.97-66.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์6,059.495,400.0010.9 %5.0816.49292.2664.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,091.781,744.0043.6 %5.0721.37119.3983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,635.9114,727.1631.9 %5.01,905.66584.4969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,758.81521.0086.1 %5.0305.8360.0780.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,180.77569.0089.0 %5.0211.7753.2074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,740.69633.0083.1 %5.0182.4751.4771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,620.32508.0086.0 %5.0274.78105.2061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,602.84290.0092.0 %5.0264.400.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,622.01558.0084.6 %5.0323.48121.3562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,091.24387.0090.5 %5.0451.5197.5178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,657.37327.0091.1 %5.0595.76127.6378.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,209.175,948.7451.3 %5.01,558.091,757.22-12.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,537.611,147.5054.8 %5.0617.40246.2060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,085.022,593.0036.5 %5.01,082.68557.8348.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,397.742,067.0039.2 %5.01,467.9196.2493.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,049.461,461.0052.1 %5.0721.37305.6457.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,443.641,347.0044.9 %5.0474.17405.4214.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,929.952,205.0062.8 %5.0798.76745.966.6 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,655.222,552.0030.2 %5.0657.6563.4790.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,037.884,727.0032.8 %5.02,413.80955.0460.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,631.692,750.9451.2 %5.0742.64382.8748.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,599.5512,917.99-50.2 %0.01,559.4094.0594.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,212.557,209.3435.7 %5.02,268.13891.1060.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,503.111,951.0044.3 %5.0892.51313.5064.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,215.93418.0065.6 %5.057.882.8595.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,916.65754.0074.1 %5.0767.9538.0995.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,892.23679.2076.5 %5.0645.32244.8262.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,420.973,144.6172.5 %5.0873.52208.1976.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,780.693,982.0073.1 %5.01,900.701,903.82-0.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,055.544,536.0035.7 %5.01,215.80694.3842.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,251.692,652.0076.4 %5.0835.48199.6576.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,058.338,106.4537.9 %5.01,558.0983.7894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,842.351,341.0065.1 %5.01,006.61817.4618.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,802.012,529.0033.5 %5.01,025.64454.0655.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์28,906.714,686.0083.8 %5.011,389.38352.9296.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,313.93720.0078.3 %5.0797.43173.4778.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,459.723,900.0028.6 %5.0271.5767.1875.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,028.251,840.0083.3 %5.0759.42238.6368.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 39,429.5640,248.68-2.1 %0.0888.57232.6173.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,583.33718.0072.2 %5.0531.2153.4789.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,301.972,800.0015.2 %5.0816.47230.5071.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,907.761,448.5050.2 %5.0607.29223.6363.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,330.274,969.086.8 %3.01,103.01442.8959.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,687.311,563.0066.7 %5.0741.64309.9858.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,484.965,550.7614.4 %5.0987.61122.9487.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,575.953,177.0070.0 %5.0359.65549.69-52.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,805.3717,890.9741.9 %5.01,393.74400.9071.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 232,443.5110,703.0067.0 %5.01,881.02357.9981.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,682.344,697.6529.7 %5.0843.24380.0054.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์66,028.0983,107.99-25.9 %0.01,425.88528.4062.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์27,546.1840,839.00-48.3 %0.0873.78419.9051.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์162,377.3425,278.6284.4 %5.0742.43595.1019.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย75,994.1411,904.0084.3 %5.0814.27416.8248.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์188,960.6420,364.1089.2 %5.02,364.53895.7662.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,718.002,954.0020.5 %5.0797.45498.4537.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,391.861,094.0067.7 %5.0555.44269.8751.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์40,825.1211,611.0071.6 %5.05,136.942,849.1244.5 %5.0
รวม 982,476 411,722 58.09 % 67,852 23,843 64.86 %