สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,632.33733.0072.2 %5.0461.98106.2177.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่154,241.733,038.6098.0 %5.080.9649.7238.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)8,825.518,234.106.7 %3.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,951.901,948.0034.0 %5.0507.94122.4575.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,964.941,283.0056.7 %5.0691.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,524.7210,178.9924.7 %5.01,907.19365.7580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่851.351,220.00-43.3 %0.0253.8056.7477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,603.41649.0082.0 %5.0218.450.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,624.64551.0084.8 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,206.20951.0077.4 %5.0361.9542.7588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,634.44481.0086.8 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,535.72582.0083.5 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,697.27511.0086.2 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,322.31366.0089.0 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,500.395,243.6354.4 %5.01,032.471,797.40-74.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,994.993,101.0022.4 %5.01,089.49445.0759.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,992.731,249.0058.3 %5.0777.51465.5040.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,417.87650.0073.1 %5.0461.96378.6218.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,858.123,308.0057.9 %5.01,317.681,131.2714.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,068.902,977.00-43.9 %0.0513.73175.9265.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่111,886.902,270.0098.0 %5.04,610.52334.5092.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,438.1828,609.97-150.1 %0.01,393.75133.6290.4 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่45,169.3226,016.4042.4 %5.0490.69218.5055.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,822.3718,651.23-89.9 %0.04,061.686,948.30-71.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,806.821,507.5660.4 %5.0994.4253.2094.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,568.614,121.4964.4 %5.04,170.10767.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,050.73146.0095.2 %5.070.9949.7230.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,734.43648.0076.3 %5.0709.190.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,638.67390.0085.2 %5.0557.05193.8065.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,708.111,841.5050.3 %5.0584.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,132.8412,795.51-5.5 %0.01,241.631,128.179.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,599.064,050.0011.9 %5.01,279.66136.3489.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,729.811,615.0079.1 %5.0823.2842.2294.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,843.067,361.09-52.0 %0.01,279.6571.7894.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,990.321,191.0089.2 %5.0861.31473.2045.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,007.553,070.4923.4 %5.0899.33642.5228.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,000.561,407.0064.8 %5.0809.35161.1380.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,013.094,160.00-3.7 %0.01,070.4987.4591.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,955.154,440.00-50.2 %0.0432.4145.8389.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,566.532,418.0077.1 %5.0823.29270.0067.2 %5.0
รจจ.แพร่ 35,298.8722,877.2835.2 %5.0882.15164.8581.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,754.44728.0073.6 %5.0519.02155.2870.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,114.641,428.0054.2 %5.0623.2691.3085.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,299.591,234.0062.6 %5.0614.10229.8962.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,827.545,576.85-15.5 %0.01,184.58312.5573.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,980.693,747.285.9 %2.51,088.53436.8159.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,348.4416,544.06-125.1 %0.03,371.42344.2789.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 16,416.9913,237.1519.4 %5.01,464.91410.6872.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 224,910.407,020.5871.8 %5.01,576.51407.8174.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,200.4610,264.158.4 %4.03,291.57864.6573.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,194.674,172.000.5 %0.5316.20200.9136.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่96,307.7879,145.0017.8 %5.01,520.03206.0086.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่87,769.6534,033.0061.2 %5.0844.01461.4845.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่143,638.9221,079.0085.3 %5.0769.95831.74-8.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,281.0514,771.0047.8 %5.0780.21646.5217.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง25,362.1217,460.0031.2 %5.0709.33560.7320.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง30,948.6215,353.3750.4 %5.0743.112.8599.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,474.668,327.6033.2 %5.01,876.60971.6548.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,305.122,296.2230.5 %5.0823.29649.3221.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,662.40665.0081.8 %5.0538.04238.8555.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่54,723.2912,132.0077.8 %5.06,934.873,559.1748.7 %5.0
รวม 1,117,932 466,057 58.31 % 68,081 28,679 57.88 %