สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน467.55628.00-34.3 %0.0587.74108.6781.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน25,238.7723,328.797.6 %3.575.90176.84-133.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,949.761,759.0064.5 %5.0390.28311.6920.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,079.851,344.0056.4 %5.0758.8849.1293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน14,828.884,710.6168.2 %5.01,653.47669.7859.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,137.491,036.0075.0 %5.0318.98103.3467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา15,731.08789.0095.0 %5.0335.6485.5874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,281.43274.0093.6 %5.0362.13118.1567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,396.64305.0095.2 %5.0379.60126.4566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,261.20494.0084.9 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,894.46394.0089.9 %5.0195.80134.2031.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,704.24885.0076.1 %5.0310.4860.7180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,626.33261.0092.8 %5.0394.1549.8387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,543.85400.0088.7 %5.0330.4760.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,219.79567.0089.1 %5.0451.51124.6472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,054.78166.0094.6 %5.0422.71126.0070.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ456.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,750.295,693.20-19.8 %0.01,538.531,957.39-27.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,098.512,714.0046.8 %5.01,158.20860.5425.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,255.411,063.0067.3 %5.0834.94329.6560.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,590.11707.0072.7 %5.0643.640.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,640.972,168.0061.6 %5.01,448.54519.9064.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,849.523,590.8086.1 %5.05,846.760.95100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ3,139.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,556.47ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,029.442,641.8012.8 %5.01,269.79621.2951.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,588.589,422.54-68.6 %0.01,103.3493.9391.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร84,163.4481,587.193.1 %1.5965.73642.7833.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,360.081,517.5265.2 %5.01,063.14127.3688.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,539.261,348.0012.4 %5.072.5482.74-14.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,167.87807.0074.5 %5.0891.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,589.40597.0076.9 %5.0682.82313.4954.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,644.696,542.27-15.9 %0.01,557.531,763.24-13.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,792.133,852.8356.2 %5.02,945.70191.9893.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,430.681,213.0064.6 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,050.288,047.00-33.0 %0.01,386.390.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,490.581,823.1182.6 %5.0758.8841.7894.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,118.772,779.6032.5 %5.01,068.22152.9085.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,192.502,300.0055.7 %5.0968.03516.7046.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,620.702,849.0021.3 %5.01,006.09191.4881.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,671.991,779.0033.4 %5.0644.804.1899.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,633.481,862.0082.5 %5.01,043.03326.2368.7 %5.0
รจจ.น่าน 31,394.3923,627.4724.7 %5.0925.17893.343.4 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,807.92702.0075.0 %5.0606.75145.0776.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,190.121,543.4651.6 %5.0461.66295.5936.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,783.53846.0069.6 %5.0682.82200.5470.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,474.325,358.672.1 %1.01,291.31357.2872.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,547.283,166.0030.4 %5.01,481.49241.4583.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,389.905,480.40-24.8 %0.0987.07442.8055.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 135,692.4821,631.3539.4 %5.02,665.34459.3582.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2296,095.7212,369.8495.8 %5.02,162.36508.9576.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ4,409.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ406.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน67,107.2670,387.00-4.9 %0.01,570.621,112.6029.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,771.15267.2099.0 %5.0996.5818,589.60-1,765.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว59,151.3816,328.0072.4 %5.01,005.35825.3317.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,413.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,661.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,770.012,311.0016.6 %5.0682.81317.1853.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,045.6211,640.0041.9 %5.04,548.812,104.3253.7 %5.0
รวม 879,906 359,905 59.10 % 57,172 37,621 34.20 %