สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,462.45300.0087.8 %5.0445.9466.0985.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,611.695,288.0030.5 %5.046.38151.27-226.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,645.741,832.0030.8 %5.0356.0068.5880.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,854.841,359.0052.4 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,882.898,407.0014.9 %5.01,833.59461.4374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,933.291,233.0068.7 %5.0309.6760.8680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,633.81976.0073.1 %5.0478.1497.0479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,553.54526.0085.2 %5.0220.6316.7692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,299.08460.0086.1 %5.0295.2259.4579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,688.32439.0088.1 %5.0448.5333.4892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,485.82426.0087.8 %5.0226.6259.2273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,440.66278.0091.9 %5.0486.3662.5987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,417.85372.0089.1 %5.0479.0582.6082.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,596.792,809.1857.4 %5.01,244.101,359.45-9.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,762.041,727.0054.1 %5.01,091.97439.5059.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,819.071,334.0052.7 %5.0692.63218.6368.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,764.631,244.0055.0 %5.0541.01109.3779.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,301.462,538.0023.1 %5.0901.81441.3051.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,347.193,593.16-53.1 %0.0625.63836.89-33.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,412.824,982.4740.8 %5.01,453.27539.9162.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,432.221,978.0042.4 %5.0958.86117.9887.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,262.897,023.4242.7 %5.01,434.26310.2078.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,489.932,461.5329.5 %5.01,012.1638.0096.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,470.081,093.0025.7 %5.0455.7313.6097.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,875.691,144.0060.2 %5.0768.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,907.11952.0067.3 %5.0635.59169.3573.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,133.611,798.3842.6 %5.0825.75190.2577.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,416.771,806.2959.1 %5.01,358.19906.7833.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,684.444,698.00-27.5 %0.01,072.95486.0754.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,064.361,427.0053.4 %5.0749.68116.4584.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,284.79679.7387.1 %5.01,206.0744.1196.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,854.701,138.0060.1 %5.0445.03180.6559.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,478.773,684.60-5.9 %0.01,034.92463.2655.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,588.932,276.0036.6 %5.0863.7896.1188.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,261.034,990.40-53.0 %0.0844.76272.1267.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,796.982,508.8010.3 %5.0609.3148.2992.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,949.021,863.0083.0 %5.0905.24224.6475.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,866.303,671.9786.8 %5.0862.04112.0187.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,424.65794.0067.3 %5.0404.96156.5461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,825.122,268.6819.7 %5.0673.61141.0379.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,573.60734.0071.5 %5.0578.54149.2174.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,047.443,248.1535.6 %5.01,187.05544.9654.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,383.171,596.0052.8 %5.0901.81201.4577.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,097.603,146.00-1.6 %0.0768.70194.9074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 124,415.057,008.0671.3 %5.01,188.04324.0372.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 231,065.559,911.7568.1 %5.02,096.11906.5756.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,363.275,097.00-51.5 %0.0297.70189.0536.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ11,734.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ774.38ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ49,620.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,824.4517,540.0011.5 %5.0837.95280.2066.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,568.4915,412.0031.7 %5.0639.13134.6878.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,898.3814,795.72-279.5 %0.01,779.63965.8845.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,870.111,421.0050.5 %5.0711.65333.5253.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,519.15929.0063.1 %5.0540.51289.3646.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,252.047,648.3446.3 %5.03,996.313,548.6511.2 %5.0
รวม 328,860 176,868 46.22 % 44,745 17,315 61.30 %