สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,534.08703.0072.3 %5.0667.7092.4686.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,793.2515,297.9918.6 %5.073.96120.23-62.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,826.3611,934.00-104.8 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,450.602,916.0015.5 %5.01,009.99199.4880.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,010.132,124.0029.4 %5.0876.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,396.3914,156.60-36.2 %0.03,196.831,170.0663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,182.252,169.0048.1 %5.0370.02109.5870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,011.31681.0083.0 %5.0335.1167.3579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,652.881,311.0064.1 %5.0399.89149.2062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,628.901,071.0070.5 %5.0380.0810.0597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,812.79460.0087.9 %5.0544.2549.1491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,491.50673.0080.7 %5.0571.0270.5587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,423.58524.0084.7 %5.0344.9852.4284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,812.79607.0084.1 %5.0419.3386.9679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,712.91654.0082.4 %5.0393.25105.4573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,543.63565.0084.1 %5.0263.4321.4991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,812.79744.0080.5 %5.0267.0670.8073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,532.21370.0089.5 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,579.72370.0089.7 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,633.18328.0091.0 %5.0252.7118.0292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,812.79185.0095.1 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,541.75420.0088.1 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,051.5044,501.60-216.7 %0.02,665.86498.4781.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,736.1511,676.018.3 %4.01,525.99651.1657.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,130.8123,077.40-107.3 %0.01,589.00198.6587.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,495.029,669.00-13.8 %0.02,055.872,509.90-22.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,660.351,434.0046.1 %5.0667.70212.7268.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,541.962,472.1045.6 %5.01,409.32516.2463.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,215.742,164.0048.7 %5.0914.90485.9846.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,079.492,858.407.2 %3.5857.860.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,796.433,331.0012.3 %5.01,257.19906.6327.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,880.804,736.39-64.4 %0.0723.73378.7947.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,162.272,132.8258.7 %5.01,770.631,293.2427.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,527.802,934.5435.2 %5.01,485.39335.7277.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 7,743.3233,301.80-330.1 %0.02,474.22437.8582.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,283.153,242.901.2 %0.5971.95241.3975.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,766.5913,780.20-28.0 %0.04,349.05362.3191.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,598.437,840.00-117.9 %0.090.45100.19-10.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,464.14282.0097.0 %5.0496.5559.1988.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,922.92622.0078.7 %5.0838.8429.8396.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,763.26944.0065.8 %5.0705.7357.0091.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,871.285,204.00-34.4 %0.01,124.08454.8559.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,620.6643,821.23-561.9 %0.02,341.113,941.97-68.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,560.486,436.00-15.7 %0.01,979.80779.9560.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,414.732,546.0025.4 %5.01,009.99524.4048.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,712.8510,126.5642.8 %5.03,358.49184.2294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,008.692,623.0073.8 %5.0724.75131.1081.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,059.062,811.9030.7 %5.01,162.11192.5283.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,956.492,555.0035.4 %5.01,238.18181.4585.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,418.924,660.8037.2 %5.02,246.03891.4260.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,768.923,333.8730.1 %5.0876.87100.7088.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,962.227,544.0036.9 %5.0503.83269.7546.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย207,945.19108,407.0047.9 %5.02,191.931,056.4051.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,271.5575.0497.7 %5.0629.83115.4981.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,406.94263.1296.4 %5.01,117.42532.9552.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,156.561,519.0051.9 %5.0800.81415.4648.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,822.458,160.17-40.2 %0.01,523.42675.1455.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,237.931,825.0018.5 %5.01,371.29439.4968.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,025.538,064.33-100.3 %0.01,276.210.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,142.902,921.7064.1 %5.01,567.36203.9487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)67,353.671,781.0097.4 %5.03,267.51386.1688.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 171,201.9415,175.9678.7 %5.02,665.211,084.5359.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 228,225.2114,693.1047.9 %5.02,691.15776.7571.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 315,343.4310,445.3131.9 %5.02,719.43544.5680.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 445,308.3410,263.0477.3 %5.01,972.00612.1969.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,908.3177,699.00-421.2 %0.0808.91907.64-12.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย31,866.0648,720.00-52.9 %0.01,022.27109.3489.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย137,355.6963,680.0053.6 %5.01,120.961,041.207.1 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,335.931.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย29,631.1416,857.9943.1 %5.0817.391,130.50-38.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง21,354.4111,245.0047.3 %5.0851.18743.8712.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง95,492.471.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย12,857.6713,664.00-6.3 %0.02,421.371,893.9621.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,228.432,785.0013.7 %5.0971.96726.7525.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,989.421,979.6633.8 %5.0819.83156.5780.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,707.7410,424.0077.2 %5.05,852.215,835.860.3 %0.5
รวม 1,186,539 751,577 36.66 % 95,555 38,943 59.25 %