สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,656.26661.0075.1 %5.0686.1888.9687.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,990.667,222.4944.4 %5.074.2466.4310.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,197.372,807.0077.0 %5.081.7883.01-1.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,667.8615,129.0019.0 %5.0126.30439.12-247.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,669.462,007.0024.8 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,176.351,429.0034.3 %5.0271.2769.2974.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,479.371,830.0047.4 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,328.317,228.711.4 %0.51,095.64564.3348.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,653.82806.0077.9 %5.0718.6863.6591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,627.92538.0085.2 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,728.82242.0093.5 %5.0394.900.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,004.17321.0089.3 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,875.13357.0090.8 %5.0697.8046.5593.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,053.292,810.0044.4 %5.01,117.04113.7789.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,815.153,735.0022.4 %5.0602.0067.4588.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,844.675,024.21-3.7 %0.01,085.52636.5041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,586.542,094.3019.0 %5.0907.31180.4780.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,859.691,481.0048.2 %5.0667.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,003.261,961.0051.0 %5.01,199.61195.7383.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,928.8411,430.00-290.3 %0.0838.3147.6294.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,663.16760.0071.5 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,696.682,733.0041.8 %5.01,522.88843.5844.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,748.043,717.00-112.6 %0.0408.170.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,105.501,816.0055.8 %5.01,256.66414.9667.0 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,409.822,089.5752.6 %5.0914.37109.0588.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,734.768,459.25-126.5 %0.0990.44214.1978.4 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 63,692.6733,770.0047.0 %5.0462.38190.5558.8 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 34,556.197,536.0078.2 %5.0413.7398.9076.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,330.180.00100.0 %5.0990.44241.3075.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,065.401,390.0054.7 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,105.96620.0080.0 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,514.26451.2082.1 %5.0610.120.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,842.373,684.004.1 %2.0933.37112.4588.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,643.4020,290.51-337.0 %0.01,408.791,195.2015.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,942.565,036.00-1.9 %0.01,598.952.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,005.901,411.00-40.3 %0.0608.25133.1378.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,129.024,833.58-17.1 %0.0990.4419.2898.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,595.432,261.0778.7 %5.0781.2652,681.30-6,643.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,527.633,438.002.5 %1.0990.44312.3968.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,339.002,280.0031.7 %5.0838.3149.8494.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,013.931,758.0064.9 %5.0819.29106.8087.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,639.071,043.0060.5 %5.0554.860.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,212.212,133.6082.5 %5.0340.19413.50-21.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,992.7124,882.34-8.2 %0.0877.46644.0726.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,522.31938.0062.8 %5.0629.13144.2577.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,079.261,208.0060.8 %5.0838.31136.7383.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,765.10595.0078.5 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,490.443,647.72-4.5 %0.0990.44278.5171.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,068.311,486.0051.6 %5.0857.32147.1582.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,875.322,054.3228.6 %5.0544.1637.2893.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 110,201.2814,009.18-37.3 %0.02,098.4528.5098.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 223,645.8013,064.1544.8 %5.02,257.111,197.0047.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,592.102,430.6084.4 %5.0245.37154.8536.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,815.0416,201.6659.3 %5.0831.98258.7068.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,163.828,683.0074.6 %5.01,190.23270.3577.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,299.5811,277.93-79.0 %0.01,999.551,603.4619.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,983.651,768.0040.7 %5.0819.29144.5782.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,583.84661.0074.4 %5.0610.110.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,929.279,836.9976.0 %5.03,759.984,113.57-9.4 %0.0
รวม 508,338 293,368 42.29 % 50,249 69,084 -37.48 %