สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,732.85453.0083.4 %5.0263.99119.1354.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,565.654,332.0049.4 %5.066.79176.10-163.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,675.8611,640.85-9.0 %0.064.1449.3123.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,811.8610,751.01-123.4 %0.01,374.95513.0862.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,317.852,115.0036.3 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์40,416.7327,260.3032.6 %5.04,152.212,194.2047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,137.882,228.5229.0 %5.0709.86720.13-1.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,850.622,181.5323.5 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,792.17870.0068.8 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,468.63528.0078.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,467.30549.0077.7 %5.0260.22209.0019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,219.241,879.0055.5 %5.01,103.331,461.14-32.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,135.771,231.0060.7 %5.0786.28151.4980.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,121.381,019.0067.4 %5.0824.41372.8854.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,647.287,026.06-24.4 %0.01,859.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,310.003,693.0430.5 %5.02,058.061,488.8227.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,650.443,348.66-26.3 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,677.883,524.3724.7 %5.01,470.951,120.1323.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,041.784,716.576.5 %3.01,147.69461.8059.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,186.9519,869.00-95.0 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,146.996,833.854.4 %2.02,024.44374.3081.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)78,427.467,229.0090.8 %5.04,619.90487.0389.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,703.551,967.4946.9 %5.0900.47143.3384.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,072.479,790.142.8 %1.03,824.371,319.8565.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,709.00714.0080.7 %5.01,071.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,073.231,104.0064.1 %5.0791.55129.8183.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,583.653,398.605.2 %2.5976.54192.0680.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,497.8560,306.87-704.3 %0.01,680.133,038.32-80.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,189.296,036.0046.1 %5.04,207.95261.7393.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,514.396,979.007.1 %3.52,497.821,065.2257.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,999.938,022.30-14.6 %0.01,302.32142.3089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,882.561,501.0061.3 %5.01,052.59450.5857.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,736.072,004.0046.4 %5.01,014.56546.2846.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,395.242,433.0028.3 %5.013,139.68181.0598.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,298.753,276.0023.8 %5.01,223.75687.6743.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,671.164,998.0011.9 %5.01,033.59180.3782.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์304,321.2826,532.8591.3 %5.0829.42371.2755.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์26,165.3812,527.1352.1 %5.0538.47218.6459.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 67,905.5072,550.00-6.8 %0.01,387.90993.4828.4 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 9,117.0816,397.00-79.8 %0.0546.02403.0726.2 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,932.663,941.30-103.9 %0.0343.322.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,729.42995.0063.5 %5.0346.37104.5069.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,446.702,471.0028.3 %5.0900.47192.6178.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์26,216.1619,554.0025.4 %5.01,814.02369.0179.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,004.222,387.0020.5 %5.01,026.460.00100.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,241.687,689.78-46.7 %0.01,432.92592.6258.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,465.472,901.1235.0 %5.01,337.83379.4071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,551.124,210.70-18.6 %0.0824.40250.4269.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์24,832.184,985.0079.9 %5.01,201.01136.8588.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 115,769.8012,459.8321.0 %5.01,336.50299.2577.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 218,266.4612,483.9831.7 %5.01,296.62358.1572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 326,535.0613,091.4550.7 %5.01,696.57560.0267.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์24,715.3819,310.2421.9 %5.03,853.84389.6889.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,556.775,534.6415.6 %5.0284.03414.98-46.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์21,301.921.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์48,153.77219,922.81-356.7 %0.0865.45508.8741.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย33,902.991.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์97,739.17122,321.00-25.2 %0.01,874.57745.6360.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,493.9018,818.0012.4 %5.01,050.67473.9054.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์117,345.6778,036.0133.5 %5.01,014.32519.4848.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,128.9721,451.93-76.9 %0.02,295.741,727.4324.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์13,927.5312,374.5311.2 %5.04,157.30408.3590.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 32,886.6922,884.0030.4 %5.01,224.70871.1628.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,095.861,357.0056.2 %5.01,178.27204.2582.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์94,941.0782,253.0013.4 %5.01,966.671,242.7236.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,870.813,248.0016.1 %5.0995.55649.8034.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,585.341,566.0039.4 %5.0596.22382.5435.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์31,870.2137,908.00-18.9 %0.04,815.122,982.8338.1 %5.0
รวม 1,402,146 1,097,974 21.69 % 102,928 35,547 65.46 %