สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,453.971,152.0053.1 %5.0471.8461.8686.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,670.703,919.25-6.8 %0.0623.9793.8585.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,075.491,320.0057.1 %5.0681.0363.7990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี13,942.2012,859.007.8 %3.52,356.99547.3076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,391.59768.0082.5 %5.0283.1511.6295.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,590.39410.0088.6 %5.0274.1756.2679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,394.65571.0089.4 %5.0221.5162.9471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,469.42393.0091.2 %5.0178.4951.8271.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,076.95569.0086.0 %5.0216.0064.0270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,674.67524.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,616.74718.0080.1 %5.0524.0960.6188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,659.95727.0080.1 %5.0346.9349.3685.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,553.255,756.67-26.4 %0.01,080.35574.4546.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,357.503,128.0050.8 %5.01,004.28866.2913.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,940.89768.0073.9 %5.0680.99205.0869.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,128.471,134.0072.5 %5.0680.99270.8860.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,578.711,765.8473.2 %5.01,869.97804.4057.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,686.492,787.5340.5 %5.0550.49606.64-10.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,877.582,931.0839.9 %5.01,479.68340.4577.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,431.132,423.0162.3 %5.0669.72236.2964.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,444.479,885.03-4.7 %0.01,531.0447.6296.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,541.202,987.4846.1 %5.0814.62597.1326.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,372.471,655.0050.9 %5.0729.8775.3889.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,825.441,014.0073.5 %5.0604.951.0099.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,241.583,164.002.4 %1.0795.08332.7658.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,768.555,200.0033.1 %5.01,408.712,562.62-81.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,016.034,840.003.5 %1.51,099.37583.1247.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,911.222,556.0034.6 %5.0852.16295.0565.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,081.9015,101.61-66.3 %0.01,836.7643.0097.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,710.581,770.0083.5 %5.0700.03383.1345.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,822.521,851.0051.6 %5.0814.13117.7885.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,965.601,715.0056.8 %5.0776.09194.8074.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,276.411,780.8058.4 %5.0768.1874.0490.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,037.491,700.0044.0 %5.0566.92114.9079.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,712.371,700.0084.1 %5.01,017.43147.2585.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี25,485.8729,732.80-16.7 %0.0657.81782.78-19.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,058.96756.0075.3 %5.0736.5234.2995.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,005.301,209.0059.8 %5.0603.45179.3370.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี12,983.971,395.0089.3 %5.04,902.56237.5095.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,154.723,265.2336.7 %5.0833.14399.1152.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,771.522,696.0053.3 %5.0795.11202.9074.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี5,492.57305.6894.4 %5.01,289.5344.8396.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 28,859.6312,408.00-40.1 %0.01,596.131,477.017.5 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 124,288.0012,381.5449.0 %5.0922.72301.7867.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,008.984,522.459.7 %4.5311.47188.5539.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี57,482.1161,328.00-6.7 %0.01,224.93504.7758.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,987.9441,842.20-26.8 %0.0838.852,993.57-256.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี16,695.2510,389.3237.8 %5.0701.69323.2453.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,060.8916,385.39-80.8 %0.01,766.321.0099.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,322.692,020.9053.2 %5.0883.17418.7052.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,451.32998.0059.3 %5.0452.82226.4850.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,669.9010,608.0036.4 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 423,078 313,788 25.83 % 51,404 20,581 59.96 %