สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,363.99872.0063.1 %5.0472.3997.6579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,077.034,526.0044.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,955.222,198.0025.6 %5.0719.61336.5853.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,469.491,940.0044.1 %5.0681.58107.4484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,522.686,901.7940.1 %5.02,069.75904.4056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,723.891,354.0071.3 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,866.68718.0085.2 %5.0467.5152.0388.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,718.87717.0080.7 %5.0341.83119.1665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,619.99410.0088.7 %5.0253.3156.6177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,647.06872.0076.1 %5.0303.0593.8369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,716.01723.7880.5 %5.0360.4756.8684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,783.25694.0081.7 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,720.11448.0088.0 %5.0364.7266.4581.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,284.457,780.44-81.6 %0.01,252.05924.3526.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,604.992,100.0041.7 %5.01,080.91706.4134.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,089.191,734.0043.9 %5.0776.66170.8178.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,303.8235,957.63-18.7 %0.05,928.684,460.2524.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,639.271,761.0033.3 %5.0548.47161.5070.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,514.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0714.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,165.533,056.00-41.1 %0.0568.52122.9878.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,809.982,084.0056.7 %5.01,499.26434.2571.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,397.97500.0088.6 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,608.4820,596.75-170.7 %0.01,746.47561.9167.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,586.232,380.2733.6 %5.01,145.64118.8089.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,990.34474.0076.2 %5.068.9230.7355.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,412.551,262.0063.0 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,869.05930.0067.6 %5.0643.55196.8569.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,355.883,264.002.7 %1.0525.4062.6588.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,953.738,790.00-77.4 %0.01,271.074,365.43-243.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,849.625,618.00-45.9 %0.01,042.88426.2159.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,373.512,537.0024.8 %5.0814.69285.1165.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,380.1541,973.55-172.9 %0.02,088.76259.0087.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,301.0413,680.00-2.8 %0.02,181.383,271.40-50.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,851.472,041.0081.2 %5.0776.66478.8038.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,443.752,494.0027.6 %5.0833.72435.5847.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,008.902,375.0040.8 %5.0928.79172.1581.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,783.222,391.2036.8 %5.0947.79407.1557.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,090.413,068.0025.0 %5.0719.6193.2887.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร37,424.562,977.0092.0 %5.0932.14339.0063.6 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,580.22114.0095.6 %5.0567.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,190.961,653.0048.2 %5.0814.69130.2084.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,670.921,083.0059.5 %5.0605.51188.5168.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,721.664,519.104.3 %2.01,137.95393.5165.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,064.741,646.0059.5 %5.01,137.95345.6669.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,811.525,281.54-38.6 %0.0954.32481.1449.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 130,144.9815,733.0947.8 %5.01,625.06515.3768.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,111.0712,352.00-2.0 %0.01,772.241,037.9341.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)23,495.7410,588.6254.9 %5.02,814.19553.5980.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,510.868,691.00-475.2 %0.0283.08900.47-218.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,431.774.70100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,239.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,479.0977,792.86-147.1 %0.0834.97590.9029.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,750.5226,792.00-4.0 %0.0835.56616.5526.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,616.3216,139.668.4 %4.01,876.35891.7452.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,984.551,819.0039.1 %5.0776.66402.4548.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,796.804,183.3573.5 %5.01,482.69230.8584.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,670.31757.0071.7 %5.0605.51174.1371.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,016.629,052.3939.7 %5.03,151.512,030.3035.6 %5.0
รวม 512,811 392,402 23.48 % 57,053 30,354 46.80 %