สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,486.46604.0075.7 %5.0360.3281.0077.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,177.375,331.54-27.6 %0.0816.75208.3674.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,113.732,972.764.5 %2.0863.9670.9891.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,996.521.00100.0 %5.0569.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,163.3216,170.0011.0 %5.02,742.25730.9073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,194.6714,978.0432.5 %5.02,326.42760.6067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,283.532,247.0047.5 %5.0220.1663.6871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,760.491,030.0072.6 %5.0351.5651.6185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,756.60607.0083.8 %5.0305.2282.3373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,585.621,732.0062.2 %5.0223.2394.6157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,650.01442.0087.9 %5.0225.5958.6674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,543.29494.0086.1 %5.0186.6560.2167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,540.24652.0085.6 %5.0203.2663.2168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,103.96570.0086.1 %5.0317.7595.6169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,598.58432.0088.0 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,287.71497.0084.9 %5.0194.617.5096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,574.31582.0083.7 %5.0129.7177.6140.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,848.62604.0084.3 %5.0326.7548.0485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,582.68482.0086.5 %5.0193.3864.4866.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,714.86762.0079.5 %5.0173.0249.7271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,414.941,473.0066.6 %5.0322.8566.4579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,248.653,848.0026.7 %5.0245.8347.9780.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,130.738,078.82-95.6 %0.01,005.04325.3067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,506.893,154.0010.1 %5.0858.27712.5017.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,768.003,094.00-11.8 %0.0474.42262.5344.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,058.442,536.0037.5 %5.0968.84443.9054.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,990.612,005.0033.0 %5.0569.46172.1869.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,836.832,074.0045.9 %5.0950.85222.8576.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,060.971,233.0059.7 %5.0512.4559.5188.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.513,048.0035.6 %5.01,327.6487.8493.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,315.662,238.513.3 %1.5518.30437.1415.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,162.202,873.8531.0 %5.01,227.86521.0357.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,670.402,445.0033.4 %5.0854.7474.0991.3 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,006.8820.6999.5 %5.0968.82257.4573.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,663.1123,814.00-210.8 %0.01,368.1674.9594.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,804.883,365.0011.6 %5.0892.76193.2778.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,178.141,147.0063.9 %5.0596.920.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,294.891,805.0021.3 %5.0466.96600.19-28.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,415.773,680.00-7.7 %0.0873.76204.6276.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,873.572,545.0047.8 %5.01,330.14144.8089.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,222.366,807.00-61.2 %0.01,063.92440.0258.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา143,025.673,000.0097.9 %5.059,157.76123.2499.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,768.7112,172.27-79.8 %0.01,734.3986.2495.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,867.643,262.0070.0 %5.0626.53443.8429.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,798.074,447.00-17.1 %0.0797.68581.0927.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,503.224,926.0024.3 %5.01,139.97154.4086.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,605.493,321.3427.9 %5.01,158.96376.3767.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,357.875,884.00-9.8 %0.0816.6949.7993.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา12,868.847,467.0042.0 %5.0710.85176.5375.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,297.0110,599.006.2 %3.0485.41200.7458.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 39,321.5049,908.38-26.9 %0.0611.69505.6817.3 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 70,482.87118,873.00-68.7 %0.01,125.06734.8034.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 37,635.1336,902.171.9 %0.5555.75272.7750.9 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 138,394.2830,018.3578.3 %5.07,874.8486.0498.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,942.85910.0069.1 %5.0281.7788.4568.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,808.094,523.00-18.8 %0.0814.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,870.063,328.0014.0 %5.0702.57335.7552.2 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,028.738,375.00-38.9 %0.01,596.35350.0878.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,327.921,644.0050.6 %5.0797.68414.8648.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,823.807,129.8071.3 %5.01,360.081,010.0525.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา29,165.283,858.0486.8 %5.0748.81111.8485.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,266.922,138.0034.6 %5.0664.5622.0596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑23,580.6513,303.2543.6 %5.0977.59707.8527.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 231,538.7411,112.3064.8 %5.02,341.48577.6375.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,943.657,227.17-21.6 %0.0424.60515.20-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา66,196.9975,692.00-14.3 %0.01,417.80269.9581.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,429.3934,818.68-48.6 %0.0616.61186.1669.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา279,754.6315,759.2094.4 %5.05,359.8857.5098.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,708.6621,616.57-47.0 %0.0617.54768.97-24.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา137,330.7024,021.0082.5 %5.0523.85328.7037.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 19,921.9112,903.5735.2 %5.0463.18421.639.0 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 63,505.1525,783.0059.4 %5.0530.00864.90-63.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,982.6320,504.24-156.9 %0.01,625.061,392.5514.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,453.531,832.0047.0 %5.0759.64464.5538.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,210.902,279.0029.0 %5.0493.440.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,498.5320,626.06-17.9 %0.03,354.648,011.99-138.8 %0.0
รวม 1,455,534 742,640 48.98 % 131,541 28,719 78.17 %