สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,463.64424.0082.8 %5.0673.05186.6972.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,406.4610,092.2148.0 %5.067.0376.10-13.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,608.8910,778.50-1.6 %0.055.1949.0711.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,550.0125,426.13-23.7 %0.082.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,289.625,031.66-53.0 %0.0977.32346.6164.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,066.492,039.0033.5 %5.0920.27190.3479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,678.608,924.0043.1 %5.02,897.931,201.6658.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด52,841.4721,311.0059.7 %5.02,953.54753.9274.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,624.366,179.16-9.9 %0.01,186.491,386.05-16.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,978.272,918.9626.6 %5.01,338.63517.9461.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,955.961,289.0056.4 %5.0882.24138.1384.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,077.711,312.0057.4 %5.0882.24353.6359.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,472.132,900.0016.5 %5.01,205.50758.1037.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,087.892,590.72-24.1 %0.0608.41218.5064.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,647.314,382.445.7 %2.51,566.811,282.7718.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,029.622,827.4474.4 %5.01,072.40276.9474.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,053.4810,515.4819.4 %5.01,300.6039.2597.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,298.734,453.5078.1 %5.0544.9419.9096.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด61,528.46100,302.80-63.0 %0.01,219.95190.0584.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,311.961,026.0076.2 %5.01,148.450.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,198.531,316.5990.7 %5.05,314.29971.4581.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,964.29545.0081.6 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,137.12298.0073.8 %5.033.8225.9523.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,137.12194.0082.9 %5.082.558.1590.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,811.451,773.0036.9 %5.0939.29290.5769.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,762.41465.0083.2 %5.0806.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,666.622,766.4524.6 %5.01,129.45226.0680.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก14,156.1027,659.00-95.4 %0.01,604.852,888.67-80.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,850.197,093.0048.8 %5.02,232.380.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,409.341,647.00-16.9 %0.01,015.34151.4585.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก97,685.458,856.1590.9 %5.04,629.28100.6297.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,278.812,339.0071.7 %5.0958.29194.3679.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,096.203,200.7237.2 %5.0662.81387.5541.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,571.66477.0089.6 %5.0560.56111.9680.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,064.061,701.3644.5 %5.0706.17158.9277.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,723.582,277.0016.4 %5.0749.1336.4695.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,255.834,717.2054.0 %5.0472.03190.2859.7 %5.0
เรือนจำกลางตาก 32,227.6545,802.64-42.1 %0.01,091.49547.1949.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,769.09601.0078.3 %5.0673.05147.4378.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,447.133,661.8032.8 %5.01,871.04411.2478.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,905.29775.0073.3 %5.0545.64520.494.6 %2.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,228.005,101.022.4 %1.01,091.41473.9256.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,219.703,989.1223.6 %5.01,369.45374.3072.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,066.223,942.30-90.8 %0.0977.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 119,385.0111,274.2641.8 %5.05,678.549.0099.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 26,782.859,472.1664.6 %5.02,758.17616.1277.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,203.235,011.5819.2 %5.0422.501,020.65-141.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก30,058.2430,480.61-1.4 %0.0289.16327.92-13.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,122.0939,788.40-108.1 %0.01,094.781,339.61-22.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก45,863.5926,628.0041.9 %5.01,368.17673.5550.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด83,005.997,023.0091.5 %5.01,247.361,408.10-12.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก22.1017,561.48-79,363.7 %0.018.391,990.66-10,724.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,326.082,707.1218.6 %5.01,148.45772.3832.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,703.32695.0074.3 %5.0692.08118.7582.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก41,320.6812,176.0070.5 %5.06,624.963,976.4240.0 %5.0
รวม 787,396 518,740 34.12 % 72,457 28,521 60.64 %