สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,644.96803.0069.6 %5.0482.43169.3064.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,095.825,083.7037.2 %5.054.610.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,812.051,760.0037.4 %5.0615.55216.6064.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,178.591,064.0066.5 %5.0672.5766.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,813.168,387.2243.4 %5.01,927.65631.3067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,267.592,113.0050.5 %5.0250.2047.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,013.931,015.0074.7 %5.0328.1461.4981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,800.47808.0078.7 %5.0261.6558.9977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,794.241,067.0071.9 %5.0468.51103.4877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,712.34848.0077.2 %5.0296.0047.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,718.00854.0077.0 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,609.36543.0085.0 %5.0224.8890.1759.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,700.75757.0079.5 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,666.99548.0085.1 %5.0326.93142.3656.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,837.537,961.11-64.6 %0.01,395.201,653.57-18.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,434.201,400.5059.2 %5.0615.57176.2271.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,414.321,090.0075.3 %5.01,147.32834.9727.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,126.981,541.0050.7 %5.0748.66254.3866.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,055.43594.0080.6 %5.0710.63251.6564.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,892.104,874.0029.3 %5.02,326.991,207.4448.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,796.853,071.00-70.9 %0.0473.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,902.133,276.0016.0 %5.01,128.98311.5572.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,542.423,750.00-5.9 %0.0881.77392.2255.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,899.9715,210.00-157.8 %0.01,471.270.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,661.512,303.7037.1 %5.0824.72119.2385.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,631.40529.7085.4 %5.074.5642.4543.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,137.27104.1596.7 %5.0710.63102.6185.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,539.11687.0072.9 %5.0501.45294.2941.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,144.262,235.9028.9 %5.0824.72257.5568.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,740.0426,622.00-173.3 %0.01,281.114,591.00-258.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,000.254,769.004.6 %2.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,256.291,756.0066.6 %5.0805.71188.0076.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,320.8414,676.87-175.8 %0.01,224.06124.3689.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,998.31593.0080.2 %5.0759.70412.3045.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,057.725,033.30-64.6 %0.0710.63554.0622.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,055.105,073.00-25.1 %0.01,128.98192.8582.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,793.631,893.0060.5 %5.0602.85252.0958.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,369.222,776.0017.6 %5.0615.5557.5390.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,755.812,084.0080.6 %5.0710.63398.6543.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,482.0015,647.0053.3 %5.0733.44501.6031.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,428.791,110.0054.3 %5.0501.4547.2390.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,849.522,775.4227.9 %5.0748.66353.9852.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,847.641,193.4058.1 %5.0577.51225.2561.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,191.954,468.00-6.6 %0.01,023.78634.9938.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,174.372,968.006.5 %3.0710.63414.0141.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย179,615.025,838.1396.7 %5.075,114.421,477.9698.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,309.125,184.20-56.7 %0.0729.64176.3075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 119,706.9516,590.1015.8 %5.02,005.75514.8774.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 247,908.5210,231.0078.6 %5.02,100.10211.5889.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย12,863.277,910.3038.5 %5.04,088.43964.0776.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย15,272.426,844.1055.2 %5.0389.72745.74-91.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย57,081.3277,820.00-36.3 %0.01,217.22826.2032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย69,441.7950,736.0026.9 %5.0811.03734.059.5 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,040.1823,687.58-24.4 %0.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย20,847.625,467.0073.8 %5.0630.06427.5032.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย40,243.1015,150.2662.4 %5.0811.16576.6528.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง71,292.7224,168.0066.1 %5.0774.34712.058.0 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,701.0416,780.43-117.9 %0.01,548.551,072.6730.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,078.304,663.24-51.5 %0.0710.63403.3343.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,917.951,135.2061.1 %5.0520.46234.6554.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,598.6414,849.5046.2 %5.04,400.205,721.11-30.0 %0.0
รวม 825,083 454,772 44.88 % 131,278 33,117 74.77 %