สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,651.57798.0078.1 %5.0160.7686.8046.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,247.075,365.6134.9 %5.03,247.36162.0195.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก220,985.3816,096.8192.7 %5.0304.58345.54-13.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,547.7321,222.009.9 %4.566.0583.56-26.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก5,181.675,247.90-1.3 %0.0993.44149.5884.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,784.89566.1079.7 %5.0727.2278.9889.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,384.881,840.0045.6 %5.0551.4986.7184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 715,177.0818,456.00-21.6 %0.03,049.6198.5196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก38,320.0023,030.0039.9 %5.03,199.30858.2173.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,742.688,537.08-80.0 %0.02,145.061,090.6449.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,835.317,804.00-14.2 %0.01,659.002,062.76-24.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,103.491,798.3742.1 %5.0689.19229.3266.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,851.181,554.0059.6 %5.01,088.51501.5053.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,297.621,558.0052.8 %5.0515.50249.3751.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,223.0874,018.80-329.8 %0.06,745.453,309.8050.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,800.771,408.0070.7 %5.01,924.44356.7081.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,764.841,047.0062.1 %5.0689.1794.7586.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,127.173,875.0024.4 %5.01,620.97751.8653.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,877.195,212.31-6.9 %0.02,299.211,149.8250.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,576.743,932.0014.1 %5.01,430.8166.1195.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 29,535.2517,986.6839.1 %5.02,098.331,171.6044.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,323.554,683.68-101.6 %0.0605.35499.7017.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,975.684,324.0013.1 %5.01,563.92779.8250.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,940.582,378.3639.6 %5.01,107.54248.5877.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,761.653,089.0017.9 %5.01,659.011,242.5325.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก20,004.3221,112.59-5.5 %0.02,055.882.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก141,125.63175,000.00-24.0 %0.01,044.46467.9055.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,221.1810,980.002.1 %1.04,257.863,817.1510.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,337.393,507.2719.1 %5.0993.45476.9052.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,574.125,376.5929.0 %5.0949.18179.5581.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,266.7316,054.007.0 %3.55,473.791,131.7279.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,359.996,247.0025.3 %5.03,442.40400.9088.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,262.99323.0090.1 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก701,261.384,017.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,988.62843.0071.8 %5.0784.2758.9492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,630.54303.0088.5 %5.0670.1877.9088.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,902.253,758.003.7 %1.5738.09419.1343.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,721.6944,495.99-476.2 %0.02,058.342,229.04-8.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,054.734,515.00-11.4 %0.0817.71204.9174.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,494.261,096.0075.6 %5.0521.7096.0681.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,723.5115,878.42-177.4 %0.01,659.01229.3686.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,151.6210,189.9522.5 %5.02,322.25799.9065.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,309.152,035.0038.5 %5.0549.88389.2829.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,604.363,456.004.1 %2.01,031.46527.2548.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,338.602,155.0035.5 %5.0955.4141.8795.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,358.132,188.0049.8 %5.01,088.53494.6754.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,634.133,732.0019.5 %5.01,012.4642.5695.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,494.187,669.0068.7 %5.0546.31237.5056.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 107,383.10123,227.00-14.8 %0.01,884.251,347.0028.5 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 65,304.3766,123.75-1.3 %0.01,406.241,103.0421.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก24,028.2424,044.15-0.1 %0.0871.52777.7510.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,596.2414,381.001.5 %0.53,180.511,758.5544.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,677.27340.0087.3 %5.0651.1582.2487.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,515.562,160.0038.6 %5.0955.40319.9366.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,703.5816,964.0013.9 %5.02,060.56593.7571.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,942.671,316.0055.3 %5.0708.19125.3282.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,179.581,740.0071.8 %5.01,487.84389.6573.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,527.311,688.0052.1 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,811.572,858.1625.0 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 156,474.3512,426.8678.0 %5.01,162.52349.3969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 213,010.1012,501.443.9 %1.52,598.00573.5277.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 332,009.1214,173.6055.7 %5.02,022.14186.0990.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์16,698.989,208.0544.9 %5.04,272.231,064.3475.1 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,314.0825,413.8313.3 %5.0586.571,515.65-158.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 774,334.5210,586.4885.8 %5.0479.921,141.90-137.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก71,830.9880,868.00-12.6 %0.01,776.7177.0295.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,073.5219,546.00-2.5 %0.0836.91466.2044.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก115,576.3573,276.9036.6 %5.01,039.07163.2884.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก462,539.4732,434.0093.0 %5.06,512.19783.4588.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,671.132,061.1493.7 %5.0994.391,277.20-28.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย31,222.5617,989.9042.4 %5.0985.61277.9171.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,744.1233,277.99-87.5 %0.02,368.931,485.9637.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก12,128.4511,183.007.8 %3.53,579.62275.3892.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก23,829.904,320.0081.9 %5.02,422.19569.1076.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,946.401.00100.0 %5.01,352.43168.1987.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,114.5027,297.002.9 %1.02,014.48482.4176.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,201.442,400.9025.0 %5.0860.33458.5146.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,741.639,039.00-90.6 %0.01,269.58179.0785.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,302.11564.0075.5 %5.01,253.3330.9797.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,697.091,068.0060.4 %5.0445.54184.2958.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 652,011.4940,010.3723.1 %5.011,793.219,310.0321.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,251.4415,769.0072.0 %5.013,040.755,471.7558.0 %5.0
รวม 2,844,230 1,291,019 54.61 % 151,213 61,078 59.61 %