สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,346.31950.0059.5 %5.0571.85122.4778.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,443.6115,852.6518.5 %5.081.95121.27-48.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,317.093,293.610.7 %0.5952.17264.1372.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,851.141,845.1835.3 %5.0781.3821.3497.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,772.408,629.0019.9 %5.02,947.55610.6879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43115.6572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,595.99613.0083.0 %5.0423.2742.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,781.38670.0086.0 %5.0285.92150.2347.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,588.28473.0086.8 %5.0397.3343.3889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,948.62699.0082.3 %5.0345.3351.7585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,780.78512.0086.5 %5.0368.3490.0575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,559.66446.0087.5 %5.0523.3786.3283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,546.25852.0076.0 %5.0326.82118.6963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,458.19162.0095.3 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,665.30151.0096.8 %5.0344.05128.0962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,448.420.01100.0 %5.0310.676.8597.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,248.95856.0083.7 %5.01,446.58908.2037.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,476.352,708.8739.5 %5.01,123.321,527.90-36.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,011.611,452.4851.8 %5.0857.0942.6795.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,398.24800.0076.5 %5.0685.95128.2581.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,579.292,701.0068.5 %5.02,123.88844.8260.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,706.602,955.00-73.2 %0.0517.26360.0130.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,561.392,646.4242.0 %5.01,427.571,216.4114.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,546.484,157.00-63.2 %0.0688.64326.1752.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,450.5214,471.00-165.5 %0.01,598.7218.9098.8 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์68,000.0932,034.6052.9 %5.0678.74572.5015.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,020.2814,193.00-18.1 %0.04,673.305,320.00-13.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,000.242,632.2012.3 %5.0933.160.01100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,075.83982.0052.7 %5.079.9375.675.3 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,091.281,278.0058.7 %5.0895.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,900.65831.9071.3 %5.0723.9860.5691.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,284.874,192.822.1 %1.01,028.23452.7156.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,634.775,389.5829.4 %5.01,484.62291.7680.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,428.715,249.40-18.5 %0.01,465.61397.3972.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,076.512,423.0060.1 %5.01,104.30140.4087.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,558.1710,924.2013.0 %5.01,183.08174.8085.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,350.192,419.8076.6 %5.0762.01436.9642.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,894.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0990.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,256.184,755.0024.0 %5.01,902.97565.7170.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,985.201,213.8079.7 %5.0933.15327.3264.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,582.783,395.1048.4 %5.0598.2581.9486.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,347.682,998.0059.2 %5.02,087.14517.7575.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์47,219.6137,661.2420.2 %5.01,173.051,249.44-6.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,746.311,288.0065.6 %5.0609.8968.2988.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,910.022,076.5246.9 %5.0909.73428.4552.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,956.101,638.0044.6 %5.0800.41313.2460.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,658.243,690.36-0.9 %0.0977.98395.7159.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,693.102,402.0435.0 %5.01,180.37788.0133.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,045.108,422.60-66.9 %0.01,123.32326.2871.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,191.359,573.3067.2 %5.02,744.20560.1579.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 126,712.7314,226.0246.7 %5.01,596.33422.3073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,564.5112,296.0051.9 %5.01,777.21401.8577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 321,009.7714,399.9131.5 %5.01,838.68549.2970.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์20,812.7812,336.0040.7 %5.0362.99733.96-102.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,096.564,365.60-6.6 %0.0327.4570.3778.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์198,813.39105,973.0046.7 %5.01,936.43543.1871.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ13,224.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ907.88ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์31,355.6117,051.6645.6 %5.0825.81692.9116.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,235.2424,768.0039.9 %5.0944.671,110.55-17.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,055.8018,612.0019.3 %5.01,100.50929.6715.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,062.0619,110.23-58.4 %0.02,619.001,218.5653.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,951.212,816.4028.7 %5.0914.50793.4313.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,587.90685.6873.5 %5.0666.93236.4864.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,435.066,066.0075.2 %5.06,012.145,208.2513.4 %5.0
รวม 813,789 482,267 40.74 % 71,022 33,804 52.40 %