สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,748.99454.0083.5 %5.0426.2939.9090.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,127.666,407.1051.2 %5.058.3258.110.4 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,270.895,359.28-25.5 %0.0730.53141.2880.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,970.971,806.0039.2 %5.0692.51105.5984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,653.8016,729.9929.3 %5.03,002.00618.4579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,427.652,093.0052.7 %5.0331.5794.0571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,680.851,795.0051.2 %5.0279.67115.9058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,181.341,058.0074.7 %5.0320.2654.7282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,805.39661.0082.6 %5.0319.1443.2986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,633.54615.0083.1 %5.0300.9757.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,485.12646.0085.6 %5.0223.4385.5061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,010.52447.0088.9 %5.0495.6158.3988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,020.36436.0089.2 %5.0265.3082.1569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,214.40337.0092.0 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,633.146,048.4820.8 %5.01,415.11822.0641.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,706.011.00100.0 %5.01,072.83238.0477.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,962.651,982.0033.1 %5.0680.4070.7989.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,131.431,272.0059.4 %5.0407.27114.0072.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,794.463,494.0048.6 %5.02,194.76217.4990.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,995.137,127.00-1.9 %0.02,319.92481.8079.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,218.503,229.00-0.3 %0.0532.591.0099.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,331.943,314.3023.5 %5.01,768.230.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,682.221,761.6362.4 %5.01,320.04547.7558.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,475.172,508.0027.8 %5.0844.64155.8081.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,876.3614,225.96-44.0 %0.01,529.5890.2594.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 812,353.134,893.9060.4 %5.01,098.28279.4574.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,099.652,678.1134.7 %5.01,110.86159.6085.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,599.2911,632.3420.3 %5.04,901.06963.0980.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,542.6010,454.4522.8 %5.03,725.502,086.2044.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี2,986.29347.0088.4 %5.0692.500.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,367.921,327.2060.6 %5.0673.50384.7542.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,358.684,756.5925.2 %5.0925.1835.8296.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,995.6026,040.48-421.3 %0.01,434.142,665.46-85.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,972.302,236.0043.7 %5.0939.72969.24-3.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,607.38851.0076.4 %5.0925.4370.3792.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,392.2013,519.29-61.1 %0.01,481.14130.0391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,630.142,013.0081.1 %5.0635.45163.0474.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,494.792,069.0040.8 %5.0863.66270.7568.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,572.991.00100.0 %5.0901.69121.7886.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,277.363,568.0032.4 %5.01,358.07768.6843.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,758.363,412.5028.3 %5.0825.610.00100.0 %5.0
สพ.ราชบุรี45,171.9226,686.0040.9 %5.0969.93200.7079.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี25,945.766,438.0075.2 %5.0969.93578.3540.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,097,305.0056,515.5694.8 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 114,447.60206,664.00-80.6 %0.01,586.121,066.8532.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,596.26574.0077.9 %5.0445.29108.5375.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,690.774,363.567.0 %3.51,034.80192.5581.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,046.1624,386.24-52.0 %0.01,084.77215.0080.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,496.932,282.7073.1 %5.0692.51147.6578.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี9,834.094,965.8449.5 %5.01,205.93466.4561.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,085.612,732.0033.1 %5.01,110.86532.0052.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,244.322,774.0014.5 %5.01,032.73840.5518.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี34,330.0916,904.1750.8 %5.04,580.79345.2292.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,145.91419,036.00-10,007.2 %0.01,309.36161.0487.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 157,562.949,495.1083.5 %5.01,600.08486.4069.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 225,396.847,282.8071.3 %5.0997.01459.5753.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,978.528,371.0016.1 %5.03,799.12230.3993.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,032.034,562.009.3 %4.5316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี19,682.73137,592.00-599.0 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,181.7019,782.0010.8 %5.0753.84349.9353.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,977.0244,964.01-2.2 %0.01,054.08658.0137.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี33,943.1443,573.00-28.4 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี13,029.9316,112.99-23.7 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,816.653,075.5082.7 %5.0565.821,141.00-101.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง25,485.158,618.0066.2 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,494.0215,102.00-31.4 %0.02,018.471,315.7534.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี9,882.098,268.4116.3 %5.02,409.4637.2898.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,089.731,557.0049.6 %5.01,272.43158.5787.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี179,492.7398,259.7945.3 %5.01,503.20115.2092.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,857.773,388.0012.2 %5.01,086.05476.2456.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,395.74964.0071.6 %5.0521.37262.9849.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,132.07112.4699.5 %5.04,483.265,057.57-12.8 %0.0
รวม 2,125,819 1,379,010 35.13 % 94,627 34,014 64.06 %