สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,550.86711.0072.1 %5.0719.81103.9285.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,412.850.10100.0 %5.0262.290.09100.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,291.6513,093.50-79.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,512.8424,367.80-67.9 %0.069.5780.84-16.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,570.121,000.0072.0 %5.01,195.21224.0581.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,350.111,650.0050.7 %5.01,005.05114.7088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,308.2313,236.497.5 %3.52,982.701,293.9056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1486.6172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,006.011,438.0064.1 %5.0340.2030.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,017.821,019.0074.6 %5.0303.4472.0876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,710.08713.0080.8 %5.0250.13107.4657.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,556.17647.0081.8 %5.0285.17107.3762.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,574.95803.0077.5 %5.0415.57108.4173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,641.94476.0086.9 %5.0671.38107.7783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,452.43367.0089.4 %5.0895.85101.2488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,305.70212.0093.6 %5.0549.61109.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,582.25562.0084.3 %5.0414.1964.9284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,761.67587.0084.4 %5.0267.8487.3967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,574.09466.0087.0 %5.0376.78130.1565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,579.40693.0080.6 %5.0321.100.09100.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,032.267,056.00-132.7 %0.01,263.41344.0272.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,089.086,857.53-12.6 %0.01,358.501,415.13-4.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,315.142,421.0043.9 %5.01,029.2817.9598.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,718.692,472.1047.6 %5.01,409.32516.2463.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,943.79974.0066.9 %5.0583.8856.9190.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13227,480.59245,469.69-7.9 %0.096,563.8727,837.3071.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,048.551,378.0054.8 %5.0947.85706.8525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,828.753,901.0019.2 %5.01,758.151,145.3234.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,875.113,907.40-108.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,521.503,426.4124.2 %5.01,211.40565.7253.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,913.365,857.00-49.7 %0.0830.55455.5745.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,172.5013,047.00-111.4 %0.01,613.56172.8289.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,160.952,368.0025.1 %5.01,005.0564.4993.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,433.32994.0071.0 %5.01,138.160.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,717.061,054.0061.2 %5.0871.93123.5085.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,682.494,412.50-19.8 %0.01,195.21284.5276.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,616.3721.2099.5 %5.01,632.43624.1261.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,325.613,978.0025.3 %5.01,095.69583.2546.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,085.421,724.0044.1 %5.01,043.08159.9984.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,012.759,982.20-99.1 %0.01,618.7890.3894.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,828.362,163.0080.0 %5.01,042.93992.814.8 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,627.283,673.51-1.3 %0.01,214.22431.3064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,997.051,564.0060.9 %5.01,328.17616.1953.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,191.823,339.5920.3 %5.01,423.40749.8147.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,234.724,199.8532.6 %5.0891.6859.5093.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,306.798,882.0013.8 %5.0590.52471.3220.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี76,753.6962,473.6118.6 %5.01,687.0358.8296.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,452.481,316.0046.3 %5.0333.2845.9786.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,082.673,512.5714.0 %5.01,427.17325.0677.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,975.721,845.1838.0 %5.0921.44113.0787.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,985.525,766.263.7 %1.5826.85297.4664.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,081.733,304.0019.1 %5.01,404.24332.4676.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,628.764,509.1272.9 %5.06,455.10191.1997.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี22,917.605,683.0275.2 %5.0951.98257.4673.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,715.431,921.6783.6 %5.070.28173.36-146.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 49,335.559,348.30-0.1 %0.02,049.82318.6184.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,113.8651,954.58-146.1 %0.01,932.94464.2076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 213,607.4711,760.0013.6 %5.010,744.33244.4197.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,179.236,199.4339.1 %5.02,541.75690.9172.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,789.266,377.0850.1 %5.0386.95685.51-77.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,140.230.10100.0 %5.0329.870.09100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี50,142.2159,514.99-18.7 %0.01,473.240.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี78,846.4745,696.0042.0 %5.01,142.611,014.4911.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,702.9439,559.00-4.9 %0.01,366.560.02100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,375.8926,632.009.3 %4.51,209.08357.4270.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี70,643.5024,941.6664.7 %5.01,142.20454.2060.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,810.3512,491.60-5.8 %0.0960.80397.1658.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี47,474.2319,342.0059.3 %5.02,681.722,177.7818.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,410.043,193.006.4 %3.01,119.14559.5550.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,888.667,938.4646.7 %5.03,711.451,371.4363.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,070.141,735.5043.5 %5.0871.93417.1452.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี75,528.9630,012.0060.3 %5.06,440.395,524.2014.2 %5.0
รวม 1,134,571 854,192 24.71 % 190,483 57,888 69.61 %