สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,622.62717.0072.7 %5.0452.37186.1558.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,117.8612,483.4931.1 %5.083.05199.50-140.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,987.352,114.0029.2 %5.0661.5498.7585.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,539.331,271.0049.9 %5.0471.3886.6881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,145.32557.7493.9 %5.02,315.38699.2069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,604.591,791.0061.1 %5.0287.2928.5090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,095.71553.0086.5 %5.0325.2176.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,720.41714.0080.8 %5.0336.3989.4473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,912.221,354.0065.4 %5.0209.6976.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,683.22656.0082.2 %5.0200.4690.3554.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,922.09807.0079.4 %5.0231.1455.0976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,716.011,261.0066.1 %5.0384.3362.7083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,203.331,031.0075.5 %5.0309.0547.6584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,996.99827.0086.2 %5.0392.5985.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,604.21875.0075.7 %5.0323.0680.1775.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,310.854,092.5150.8 %5.01,174.971,239.07-5.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,178.141,475.0053.6 %5.0623.5159.3890.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,797.132,083.0045.1 %5.0965.80715.4225.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,607.041,054.0070.8 %5.0649.13293.0354.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,828.321,898.0032.9 %5.0585.48208.0064.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,099.033,503.0014.5 %5.01,060.882,205.63-107.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,389.493,374.000.5 %0.5510.17669.27-31.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,119.253,196.0037.6 %5.01,441.20772.0746.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,919.163,974.7419.2 %5.0965.80673.4430.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,365.483,686.2472.4 %5.01,669.39151.2590.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง14,969.4412,494.7716.5 %5.03,673.406,741.75-83.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,078.111,363.0055.7 %5.0737.61681.157.7 %3.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี6,647.515,562.9416.3 %5.02,087.741,387.9533.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,307.161,039.0068.6 %5.0794.6543.6394.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,329.46763.0085.7 %5.0585.48462.4821.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,058.68432.9289.3 %5.0870.723,754.50-331.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,125.095,496.20-7.2 %0.0984.81190.0080.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,933.397,540.0036.8 %5.01,289.071,515.13-17.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,042.631,436.0064.5 %5.0908.7576.6291.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,298.819,493.44-30.1 %0.01,669.39169.0589.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,427.1512,994.133.2 %1.52,101.56276.2586.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,471.941,390.0083.6 %5.0756.62586.1522.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,532.664,740.00-4.6 %0.0832.69380.0054.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,378.362,519.0053.2 %5.01,155.96382.5866.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,388.572,640.0039.8 %5.01,213.01512.9157.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,477.443,150.009.4 %4.5737.6152.9492.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,090.237,985.00-12.6 %0.0430.91240.3544.2 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 70,143.2070,163.67-0.0 %0.01,220.60385.5068.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,527.92633.0075.0 %5.0471.3837.0592.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,475.792,893.0016.8 %5.0980.5195.0090.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,641.5416,257.0045.2 %5.01,996.61568.2071.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,543.54968.0072.7 %5.0604.49219.2663.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,295.053,743.0012.9 %5.0908.75317.4765.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,935.451,965.5050.1 %5.0629.06171.0072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,395.543,621.80-6.7 %0.0927.77227.0575.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,365.844,003.008.3 %4.0536.84508.885.2 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1136,528.1912,463.3590.9 %5.0987.38521.5647.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,390.037,841.7645.5 %5.01,103.29288.0173.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 320,110.288,536.2657.6 %5.01,400.41721.4448.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,495.075,175.0031.0 %5.02,131.82297.0086.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,040.206,000.0014.8 %5.0433.6547.5089.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี76,675.36121,110.00-58.0 %0.01,341.47900.6532.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี112,227.2946,164.5458.9 %5.0822.54977.17-18.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,688.6942,001.00-51.7 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,186.2923,022.000.7 %0.5747.11165.0777.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง38,010.3510,000.0073.7 %5.0766.16190.0075.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง71,602.0112,000.0083.2 %5.0689.63142.5079.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,974.6624,790.00-24.1 %0.01,885.85389.5079.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,307.714,066.405.6 %2.5656.78146.7077.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,359.6611,182.00-108.6 %0.02,129.84147.7293.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,178.561,371.0056.9 %5.0623.51453.6827.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,672.429,534.0073.3 %5.03,553.814,862.67-36.8 %0.0
รวม 970,812 585,893 39.65 % 65,955 39,752 39.73 %