สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,496.47753.0078.5 %5.0327.21157.5651.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,247.012,800.6013.7 %5.0631.83117.2581.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,351.832,221.0033.7 %5.0593.8044.2792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,030.572,553.2090.6 %5.05,251.83465.2091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,000.3514,483.1542.1 %5.02,353.52783.6966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,132.8813,451.7741.9 %5.02,533.42437.9582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,321.861,850.0057.2 %5.0216.2870.0167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,260.563,477.0033.9 %5.0384.25141.8063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,136.751,481.0071.2 %5.0258.3496.1762.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,807.401,618.0090.9 %5.0466.0155.1088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,335.43793.0095.1 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,154.16945.0077.3 %5.0372.7847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,842.961,190.0075.4 %5.0281.0565.5576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,721.32691.0081.4 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,740.936,943.0849.5 %5.02,494.551,228.0450.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,629.644,009.00-10.5 %0.0835.2186.8089.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,572.405,555.00-55.5 %0.0783.24492.5737.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,670.282,173.0053.5 %5.0879.04207.8676.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,354.30951.0071.6 %5.01,368.5743.2196.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,026.331,293.0057.3 %5.0574.7894.4883.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,126.361,217.0061.1 %5.0574.77262.2154.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,912.936,759.4238.1 %5.01,544.60561.6863.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,209.114,248.0018.5 %5.02,114.231,296.3538.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,934.703,047.90-3.9 %0.0427.2462.4985.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,746.783,845.0019.0 %5.01,145.25192.5683.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,057.631,874.0038.7 %5.0596.3786.3185.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,987.1216,594.18-3.8 %0.01,867.8651.9397.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,326.324,339.8061.7 %5.0686.76658.354.1 %2.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,261.811,542.0052.7 %5.0669.85576.2214.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,119.101,461.0053.2 %5.0612.81107.1982.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,608.89800.0069.3 %5.0479.70150.7768.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,333.383,867.0010.8 %5.0650.11181.6272.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,219.763,577.4531.5 %5.01,339.041,521.88-13.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม8,308.343,071.0063.0 %5.01,493.99758.3449.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,921.431,039.0082.5 %5.0955.8855.2994.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,468.0912,440.6419.6 %5.03,522.2650.0398.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,954.231,338.2687.8 %5.0669.86376.6943.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,440.312,690.1021.8 %5.0745.93405.6545.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,524.402,033.0042.3 %5.0635.33144.1877.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,775.204,276.0036.9 %5.01,467.43531.6363.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,707.095,687.00-20.8 %0.0783.9641.5994.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,268.0951,187.42-140.7 %0.0738.181,014.29-37.4 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,210.339,480.0028.2 %5.0771.27252.9567.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,914.9916,948.0014.9 %5.01,014.99443.5556.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,440.2247,617.85-12.2 %0.02,173.69804.2563.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี24,994.2513,899.6544.4 %5.01,527.75296.3980.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,745.356,891.3535.9 %5.01,111.51547.7550.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม147,127.64178,609.08-21.4 %0.01,680.591,159.0031.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม655.08932.00-42.3 %0.0214.2643.7079.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,660.041,863.0060.0 %5.01,164.28303.2374.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,400.292,069.0039.2 %5.0669.86259.3761.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,244.8014,470.935.1 %2.52,362.291,017.1656.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,086.392,017.0050.6 %5.01,012.15574.2043.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม9,347.253,239.1865.3 %5.0621.37204.3367.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)4,304.942,160.0049.8 %5.0954.2495.0090.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 121,826.9510,564.7551.6 %5.01,204.91399.5466.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 221,690.688,271.7861.9 %5.01,141.47686.5239.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,495.098,963.77-38.0 %0.0367.50796.63-116.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม62,384.8113,180.0878.9 %5.0469.25436.577.0 %3.5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง24,658.8427,031.99-9.6 %0.0622.30371.8940.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม150,669.9543,905.0070.9 %5.0888.95491.1544.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,398.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม49,961.7511,946.1276.1 %5.0370.32528.00-42.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม19,202.3537,261.00-94.0 %0.0532.64289.3045.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)44,009.6419,560.8055.6 %5.0463.31291.6937.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,406.273,250.0093.6 %5.0506.89125.1675.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,211.0617,420.18-112.2 %0.01,179.241,490.44-26.4 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)266,922.78408,609.00-53.1 %0.01,631.851,219.4925.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,554.972,901.7018.4 %5.0783.96705.6810.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,779.621,544.0044.5 %5.0384.61209.7245.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 768,329.8648,697.3928.7 %5.020,137.4716,210.9819.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,542.407,045.0584.5 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,481,823 1,176,517 20.60 % 96,554 48,841 49.42 %