สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,396.41976.0059.3 %5.0234.21146.4337.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,973.451,661.0044.1 %5.0481.42102.7378.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,896.591,635.0043.6 %5.0443.39122.4572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,277.7714,051.0039.6 %5.03,037.70182.4094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,330.642,971.4689.9 %5.03,309.57394.7388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,942.969,367.00-34.9 %0.0279.3143.7084.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,412.557,800.45-76.8 %0.01,013.85454.2055.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,571.111,670.0053.2 %5.0728.63171.6776.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,884.041,736.0039.8 %5.0443.3987.1480.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,859.661,237.0056.7 %5.0424.37131.1069.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,952.242,330.0021.1 %5.0471.26103.1678.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,782.452,177.00-22.1 %0.0351.47129.0463.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,603.572,992.0535.0 %5.01,108.951,070.493.5 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,495.8516,382.38-92.8 %0.01,165.980.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,225.751,740.0046.1 %5.0576.50362.4837.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,467.821,062.0069.4 %5.0690.6017.5797.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,760.901,154.0058.2 %5.0386.34188.3851.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,639.843,861.41-6.1 %0.0728.63235.6067.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,579.5635,993.87-374.9 %0.01,489.27829.3644.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,670.861,255.0065.8 %5.0652.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,974.491,490.0049.9 %5.0413.55168.9359.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,533.6511,473.45-107.3 %0.01,288.2267.9894.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,700.751,129.0058.2 %5.0367.33135.8563.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,536.342,282.0035.5 %5.0671.58167.3275.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,207.243,670.00-14.4 %0.0576.50216.3062.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,136.883,452.1916.6 %5.0500.4479.0184.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,035.184,179.00-3.6 %0.0576.5043.3092.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,899.062,544.0076.7 %5.0555.40287.6248.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 53,291.2067,007.00-25.7 %0.0795.83673.9715.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,462.4515,132.00-134.2 %0.01,728.41868.6749.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,541.931,236.0051.4 %5.0253.23126.2450.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,373.6813,215.12-41.0 %0.02,021.72805.2560.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,876.424,377.00-12.9 %0.0842.73261.2369.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,180.9616,304.00-77.6 %0.01,668.73407.5575.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,860.881,472.0061.9 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,148.487,837.133.8 %1.52,215.20216.9990.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร70,575.124,529.8293.6 %5.0301.3475.5874.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,911.0711,399.5550.2 %5.01,142.27224.7580.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,512.505,222.2766.3 %5.0262.13231.1311.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร73,658.1075,272.00-2.2 %0.01,201.86346.4671.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว37,623.0219,476.0048.2 %5.0386.44186.2851.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,928.687,073.9628.8 %5.01,058.78714.4432.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,208.823,259.2022.6 %5.0766.67808.55-5.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,431.291,129.0053.6 %5.0253.230.9599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร64,756.3828,032.4556.7 %5.013,847.896,681.7351.7 %5.0
รวม 559,089 424,247 24.12 % 52,556 18,572 64.66 %