สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,968.08561.0081.1 %5.0259.390.9599.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,664.891,570.0041.1 %5.0392.7859.5684.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,707.411,622.0040.1 %5.0443.3993.4178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,666.7910,736.048.0 %4.01,628.82376.2076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,244.471,637.0061.4 %5.0193.640.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,099.99957.0076.7 %5.0246.1761.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,641.19385.0089.4 %5.0164.2641.2374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,566.02503.0085.9 %5.0127.7066.5047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,557.36279.0092.2 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,714.30412.0088.9 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,101.43283.0074.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,173.882,599.4718.1 %5.0544.91324.7640.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,341.271,992.0054.1 %5.0868.18580.1733.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,776.39382.0089.9 %5.0392.81271.9630.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,340.601,283.0045.2 %5.0392.78315.0019.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,643.321,769.0051.4 %5.0620.95718.70-15.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,035.753,902.24-91.7 %0.0386.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,905.522,049.00-7.5 %0.0830.15310.5562.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,110.3815,453.88-27.6 %0.0887.20235.0173.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,176.21907.0071.4 %5.0563.93237.2257.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,342.85677.0079.7 %5.0544.9129.8794.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,829.63350.0087.6 %5.0335.7495.0071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง2,939.123,709.00-26.2 %0.0449.83153.3165.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,248.1222,654.01-85.0 %0.01,039.33746.8828.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,710.854,022.0014.6 %5.0849.17570.9532.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,168.862,355.0025.7 %5.0563.93353.8537.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,931.259,685.52-39.7 %0.01,172.422.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,207.062,919.4430.6 %5.0411.80179.0656.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,126.141,676.0046.4 %5.0544.91152.6672.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,636.792,365.1735.0 %5.0563.93262.9653.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,004.811,578.0060.6 %5.0639.99107.5983.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,926.702,464.0037.3 %5.0373.7743.5888.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,046.761,780.0041.6 %5.0519.7994.5181.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 35,477.6937,450.52-5.6 %0.0619.221.9599.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง411.68910.00-121.0 %0.0240.660.9599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,717.011,016.0062.6 %5.0269.61137.6149.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,120.744,913.09-19.2 %0.0678.03393.3042.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,125.561,916.0038.7 %5.0449.83132.1870.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,475.364,300.00-23.7 %0.0610.89289.0452.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง21,854.5014,446.2633.9 %5.01,020.58284.6272.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,187.155,466.77-30.6 %0.0305.57349.62-14.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง54,680.7667,420.00-23.3 %0.0926.26298.6067.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,963.2513,082.9922.9 %5.0293.85966.88-229.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,028.0814,603.0047.9 %5.0357.02116.8567.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,717.7415,212.15-166.1 %0.0977.45757.9422.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,999.401,821.0039.3 %5.0487.8693.6480.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,738.60587.0078.6 %5.0335.741.8599.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง16,679.482,628.8184.2 %5.02,236.862,955.14-32.1 %0.0
รวม 341,731 291,291 14.76 % 27,174 13,364 50.82 %