สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,225.49855.0061.6 %5.0216.1360.1972.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,209.992,002.4852.4 %5.0425.3162.7985.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,961.841,635.3044.8 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,193.4417,571.0041.8 %5.02,331.45380.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,776.82858.0077.3 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,699.68479.0087.1 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,551.735,376.20-51.4 %0.0955.05243.8274.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,735.324,100.9113.4 %5.0691.53237.5065.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,552.961,327.0062.7 %5.0767.60430.5443.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,925.30751.0074.3 %5.0425.31221.3048.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,472.92963.0072.3 %5.0653.50332.1549.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,999.361,136.6071.6 %5.0387.28285.3426.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,974.152,693.009.5 %4.5635.8381.2987.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,270.022,634.0019.5 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม15,673.089,574.6438.9 %5.0843.660.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,229.831,161.0064.1 %5.0520.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,852.591,151.0059.7 %5.0482.3632.4793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,502.79261.5089.6 %5.0311.21215.6930.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,207.212,402.1025.1 %5.0520.3950.1690.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,449.123,777.9015.1 %5.01,109.83138.7587.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,161.531,987.0061.5 %5.01,357.09814.8640.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,373.261,227.0063.6 %5.0501.37118.9976.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,136.134,784.64-15.7 %0.0862.680.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,635.901,356.0087.3 %5.0425.31507.86-19.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,117.842,066.0033.7 %5.0577.44172.3070.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,309.842,949.0010.9 %5.0653.50130.0980.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,463.822,153.4051.8 %5.0539.4077.5085.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,311.822,851.0013.9 %5.0349.2458.9083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,745.882,648.0075.4 %5.0463.34170.0563.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,641.9714,714.0359.8 %5.0609.30274.9754.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,485.62814.0067.3 %5.0235.1543.3181.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,286.913,761.6612.3 %5.0710.55435.1538.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,814.57964.8065.7 %5.0368.26110.6370.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,156.412,691.0035.3 %5.0748.5816.7397.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,984.301,306.0067.2 %5.0805.96478.5240.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,044.702,761.819.3 %4.5463.34634.35-36.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,910.5114,816.1517.3 %5.0669.71506.6924.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,064.593,547.0030.0 %5.0369.41135.3163.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม56,713.1876,721.99-35.3 %0.01,054.22451.2557.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,694.1710,357.4224.4 %5.0343.02186.1945.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา12,650.991,500.0088.1 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,059.6011,347.9729.3 %5.0936.80298.2968.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,123.6527,433.0011.9 %5.01,310.17356.2572.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,989.772,206.0026.2 %5.0444.32390.7712.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,612.88667.0074.5 %5.0273.1861.9677.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,563.801.00100.0 %5.02,678.892,939.95-9.7 %0.0
รวม 386,517 258,344 33.16 % 30,862 12,802 58.52 %