สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,667.60596.0077.7 %5.0511.07202.1360.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,822.514,543.0853.7 %5.066.7350.6924.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,631.074,143.2461.0 %5.0647.33215.0266.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,861.901,225.0068.3 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,567.668,567.5945.0 %5.02,051.36300.5785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,768.00601.0084.0 %5.0203.0764.7168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,728.01365.0090.2 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,789.24853.0077.5 %5.0162.600.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,710.04441.0088.1 %5.0166.6252.4468.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,809.73733.0080.8 %5.0324.7557.9582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,570.00441.0087.6 %5.0411.5764.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,594.85836.0085.1 %5.0358.3096.5873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,376.131,213.0072.3 %5.0277.7036.7986.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,068.95227.4689.0 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,689.445,846.0050.0 %5.01,176.60921.5021.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6054.6392.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,807.60859.0077.4 %5.0986.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,441.082,626.0040.9 %5.0782.43408.6747.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,167.191,342.8057.6 %5.0758.25585.2022.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี5,864.582,409.0058.9 %5.01,804.151,160.8935.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,255.552,849.33-26.3 %0.0490.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,352.852,836.0034.8 %5.01,252.67446.6064.3 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,836.853,400.8911.4 %5.0695.35255.6663.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,788.3312,330.013.6 %1.51,556.92575.0563.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,429.9810,554.00-42.0 %0.02,976.15498.7583.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,674.722,260.0051.7 %5.0777.27186.0576.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,062.37914.0070.2 %5.0720.2280.7988.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,938.171,374.0053.2 %5.0568.09119.1379.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,479.553,159.149.2 %4.5872.34164.1981.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,354.9814,622.94-98.8 %0.01,956.28115.0094.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,255.674,275.2318.7 %5.01,100.56886.6319.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,223.261,595.0050.5 %5.0777.2761.7592.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี8,965.6210,472.61-16.8 %0.02,564.7786.2096.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,159.271,300.0078.9 %5.0796.28366.7353.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,760.054,238.10-12.7 %0.0948.41489.4248.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,606.842,916.0019.2 %5.0663.17441.3933.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,165.562,201.0047.2 %5.01,005.46381.6962.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,617.101,923.0046.8 %5.0993.1786.0791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,784.431,954.0081.9 %5.0731.11393.3546.2 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี47,890.3876,972.10-60.7 %0.01,249.87454.1063.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,637.45869.0067.1 %5.0492.03130.2173.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,097.073,457.8015.6 %5.01,024.500.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,984.972,435.0018.4 %5.0682.18123.9381.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,449.263,820.9229.9 %5.0995.51421.7357.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,516.781,991.1443.4 %5.0815.30127.2484.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,437.5512,916.003.9 %1.53,595.43213.7594.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,509.229,754.4640.9 %5.02,878.25766.4273.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,497.859,300.0088.0 %5.0895.01523.9541.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,095.619,051.0055.0 %5.01,653.55219.3686.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,088.606,238.00-22.6 %0.0406.09553.85-36.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี75,469.6847,219.2837.4 %5.0850.18837.371.5 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี80,507.0244,764.9944.4 %5.0856.02465.7345.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,002.8618,035.0030.6 %5.0920.99584.2536.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี39,100.9718,226.0053.4 %5.0807.991,066.75-32.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,166.6813,772.2224.2 %5.0596.44430.7527.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด77,065.4521,521.0172.1 %5.0825.58975.61-18.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี14,867.2517,047.81-14.7 %0.01,823.441,381.3424.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,182.372,185.0031.3 %5.0720.22385.8946.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,915.751,623.0058.6 %5.0568.09130.4377.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี42,210.8419,314.0054.2 %5.06,905.768,554.63-23.9 %0.0
รวม 787,340 463,557 41.12 % 63,885 28,344 55.63 %