สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,881.50903.0076.7 %5.0457.63364.2320.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,118.987,807.993.8 %1.566.0585.81-29.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,522.344,221.27-19.8 %0.0799.9297.2187.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,845.801,675.0041.1 %5.0609.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,184.266,421.9257.7 %5.02,435.311,072.4156.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,270.901,040.1075.6 %5.0326.3563.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,569.40360.0089.9 %5.0257.6754.1979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,630.01385.0089.4 %5.0256.79104.5059.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,075.39720.0082.3 %5.0454.9876.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,584.01331.0090.8 %5.0445.6995.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,909.301,241.0068.3 %5.0445.0585.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,418.081,739.0060.6 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,219.89401.0090.5 %5.0315.5261.7580.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,736.354,875.9115.0 %5.0818.7049.3794.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,027.787,567.25-87.9 %0.01,160.20926.3620.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,656.551,674.0037.0 %5.0534.22304.9142.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,426.29924.0061.9 %5.0522.69193.9562.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,991.781,299.3056.6 %5.0590.7736.9093.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,343.141,826.0058.0 %5.01,028.11495.8851.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,089.19893.0071.1 %5.0685.82146.2578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,205.733,151.2071.9 %5.0895.00196.8578.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,264.244,294.3071.9 %5.05,292.17822.4884.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,316.132,206.204.7 %2.0524.54270.6148.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,519.504,003.7911.4 %5.01,045.48495.9052.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,176.661,525.8052.0 %5.0761.900.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,360.078,810.9828.7 %5.01,237.29330.0573.3 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน78,216.6265,033.0616.9 %5.0469.72274.3641.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,242.278,152.8633.4 %5.04,254.883,053.3028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,372.261,749.0048.1 %5.0818.9489.6889.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,827.29930.0049.1 %5.057.3386.99-51.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,827.29569.0068.9 %5.072.5768.565.5 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,870.923,928.0019.4 %5.089.9468.5623.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,167.72491.0084.5 %5.0761.900.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,515.09702.0072.1 %5.0533.71189.1364.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,460.673,382.902.2 %1.0837.97187.3177.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,514.272,620.0025.4 %5.01,584.781,441.099.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,894.805,112.0035.2 %5.01,617.62820.5749.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,776.121,441.4375.0 %5.0819.1747.5094.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,647.249,739.96-72.5 %0.01,427.46123.1791.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,464.1513,003.003.4 %1.52,042.59908.2055.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,372.562,305.0077.8 %5.0666.82360.2246.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,504.752,911.9016.9 %5.0895.03463.8748.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,032.911,778.0041.4 %5.0704.84280.9260.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,491.23210.6394.0 %5.0799.94499.5437.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,302.523,484.0052.3 %5.0724.0964.6991.1 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,898.961,848.0083.0 %5.0821.80383.6853.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,040.4335,574.5835.4 %5.01,007.561,033.34-2.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,790.52753.0073.0 %5.0514.70101.9880.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,197.404,234.5358.5 %5.0933.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,482.201,177.2066.2 %5.0609.78222.4363.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,451.384,865.5142.4 %5.01,522.53884.8041.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,109.601,685.1845.8 %5.0685.8293.0886.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,026.471,943.4135.8 %5.0705.071.9599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,377.27125,040.00-134.3 %0.03,074.171,164.7462.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,128.658,884.3467.3 %5.01,323.93493.0562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,020.4412,803.438.7 %4.01,633.94437.9773.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,574.207,121.6867.0 %5.0299.62322.60-7.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,412.952,067.2114.3 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์598,018.3866,179.3788.9 %5.04,022.49212.8894.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,650.643,460.0094.0 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี41,851.2813,834.4766.9 %5.0821.30344.9558.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล35,497.0124,883.0029.9 %5.0951.511,169.35-22.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,368.8718,799.00-65.4 %0.01,660.10731.6455.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,041.993,271.0059.3 %5.0893.76540.5739.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,527.68946.0062.6 %5.0495.690.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,241.3410,804.0129.1 %5.04,187.974,900.29-17.0 %0.0
รวม 1,300,552 548,017 57.86 % 69,107 29,701 57.02 %