สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,239.391,087.0051.5 %5.0538.640.00100.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช57,544.7716,571.0071.2 %5.0536.54104.0080.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,778.407,602.0022.3 %5.062.1096.39-55.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,210.612,232.0072.8 %5.057.68241.30-318.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,690.362,135.0020.6 %5.0728.8091.6287.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,894.121,860.0052.2 %5.0785.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,905.225,545.6175.8 %5.03,933.57782.2080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,622.55457.0087.4 %5.0211.8543.1079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3678.8582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,724.02345.0090.7 %5.0204.8367.1867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,265.91394.0087.9 %5.0197.0163.8867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,780.60869.0077.0 %5.0462.0338.9991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,166.79170.0094.6 %5.0273.4195.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,253.87605.0081.4 %5.0246.1442.6182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,275.00742.0077.3 %5.0353.5385.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,737.42671.0082.0 %5.0246.360.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,508.691,947.0056.8 %5.0527.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,604.27265.0092.6 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,594.60286.0092.0 %5.0369.0585.4776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,678.70795.0078.4 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,406.10652.0085.2 %5.0234.0045.2280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,378.47501.0085.2 %5.0383.3342.5888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,729.17510.0086.3 %5.0388.1545.5388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,596.11721.0080.0 %5.0318.0051.1083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,166.36558.0182.4 %5.0296.749.5096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,572.17537.0085.0 %5.0270.1438.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,556.33464.0087.0 %5.0246.6243.2082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,187.14486.0084.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.10ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,569.236,560.80-17.8 %0.0785.8550.3193.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,373.121,000.0081.4 %5.0604.9495.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,437.577,249.88-12.6 %0.01,812.71916.7549.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,505.301,369.0045.4 %5.06,286.94291.6595.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง987.281,215.00-23.1 %0.0718.66244.1566.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,535.841,200.0052.7 %5.0484.48296.4038.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40213.7541.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13214.1624.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,720.203,483.0026.2 %5.01,261.241,207.154.3 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,138.721,650.0047.4 %5.0918.96461.4949.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,471.235,176.90-15.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,407.101,539.0054.8 %5.01,533.4757.8496.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช3,751.241,383.0063.1 %5.01,166.18553.3752.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,407.796,015.83-76.5 %0.0976.012,506.45-156.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,175.771.00100.0 %5.0677.060.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,962.994,081.7331.5 %5.01,983.851,976.010.4 %0.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,422.312,871.2016.1 %5.0968.46149.5184.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,192.7813,632.70-21.8 %0.01,307.8049.5596.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช143,320.64153,816.00-7.3 %0.0721.88295.0059.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,249.1714,651.15-58.4 %0.03,528.323,585.30-1.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,365.572,000.0040.6 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,366.601,884.6544.0 %5.0976.01280.0371.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,240.561,407.0056.6 %5.081.4697.90-20.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,827.291,038.0043.2 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,827.29345.0081.1 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,878.791,262.0067.5 %5.01,051.7046.8895.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,916.861,385.0052.5 %5.0626.17313.9749.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,130.353,704.97-18.4 %0.0785.48160.8979.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,288.475,975.0027.9 %5.01,603.541,131.3429.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,764.852,657.0029.4 %5.01,128.14352.3768.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,796.8711,832.00-34.5 %0.01,603.53131.7891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,640.61250.0093.1 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,839.534,864.10-26.7 %0.01,090.18241.9077.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,009.472,764.0044.8 %5.01,318.30331.1574.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,855.063,339.0031.2 %5.01,447.50497.4165.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,585.885,225.646.4 %3.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,570.324,389.5769.9 %5.0546.67280.4448.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 174,845.30100,000.0042.8 %5.02,374.08327.5086.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 39,376.2630,321.3323.0 %5.0882.20469.0346.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,506.285,290.0018.7 %5.0530.98180.6566.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,319.911,606.0030.8 %5.0576.6643.7092.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,153.113,532.0015.0 %5.01,204.21254.9678.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,843.811,714.2039.7 %5.0785.84229.0370.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,420.814,000.00-65.2 %0.0709.42570.0019.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,705.742,873.0022.5 %5.0976.020.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,479.823,483.0063.3 %5.03,773.12576.4784.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช3,668.774,562.35-24.4 %0.01,063.55848.3520.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,495.513,426.5989.8 %5.01,133.53173.7084.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 127,408.5712,965.2252.7 %5.0906.48215.4576.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 228,305.8510,164.0064.1 %5.01,669.53444.6873.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,414.449,438.0055.9 %5.02,575.99941.3363.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,186.8310,328.9327.2 %5.01,340.27447.1166.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช25,079.7115,110.0039.8 %5.02,834.28914.6167.7 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,286.9868.9599.6 %5.0579.44349.4839.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,160.225,054.0018.0 %5.0289.6290.0068.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,111.6113,322.2722.1 %5.0480.35466.832.8 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง155,393.2349,447.0068.2 %5.01,388.06770.1944.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช84,591.1644,000.0048.0 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,040.854,500.0090.2 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล704,537.0029,363.0095.8 %5.0796.29141.1182.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช151,483.4477,844.0048.6 %5.01,131.05542.5252.0 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช82,043.8681,149.441.1 %0.5917.96280.9469.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช448,541.7537,732.5891.6 %5.01,109.08939.8515.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,176.0014,984.0029.2 %5.0924.6544.7395.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,388.7218,000.0056.5 %5.0888.35210.0076.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,829.0312,000.0067.4 %5.0957.38380.0060.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,486.3811,098.0045.8 %5.0766.38245.1668.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,287.0925,984.82-34.7 %0.02,528.551,560.0538.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช37,046.4820,384.6445.0 %5.011,605.111,869.9883.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช107,134.3151,000.0052.4 %5.02,084.77731.5064.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,813.083,845.90-0.9 %0.01,090.11750.3731.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,002.471,430.0052.4 %5.0766.83204.3973.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,559.2032,383.0023.9 %5.05,603.116,651.98-18.7 %0.0
รวม 2,926,252 1,077,456 63.18 % 118,193 48,509 58.96 %