สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,453.211,013.0058.7 %5.0393.15118.9169.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8063.75-14.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,969.791,413.0052.4 %5.0386.84212.4045.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,362.592,605.0022.5 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,508.888,636.009.2 %4.52,066.56401.9880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,616.931,327.0071.3 %5.0308.6142.2286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,908.34956.0075.5 %5.0330.1232.9590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,746.40466.0087.6 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,736.36708.0081.1 %5.0313.9385.4372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,747.35420.0088.8 %5.0289.3793.7667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,759.89530.0085.9 %5.0328.4340.7687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,708.44511.0086.2 %5.0420.3893.0977.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,560.944,212.607.6 %3.5792.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,085.672,504.5718.8 %5.0659.38657.710.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,375.91748.0068.5 %5.0407.43361.5911.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่3,513.721,252.2864.4 %5.0343.58140.7759.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,829.121,919.0049.9 %5.0925.60164.3582.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,346.092,530.0024.4 %5.0697.41304.5056.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,185.461,476.0053.7 %5.0659.38162.2875.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,503.521,467.0058.1 %5.0792.40332.2558.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,883.952,145.0044.8 %5.0944.62940.500.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,901.801,510.5020.6 %5.0472.96189.6359.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,564.843,554.0722.1 %5.01,267.951,102.1013.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,637.442,069.0043.1 %5.0647.69405.7937.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,316.441,010.3076.6 %5.01,096.74406.6062.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่711,383.56320,469.0055.0 %5.04,226.99217.4094.9 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,742.881,897.2060.0 %5.0811.50590.9027.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,227.314,020.0051.1 %5.093.1284.938.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,110.781,209.0061.1 %5.0678.4189.3386.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,836.971,196.0057.8 %5.0564.19210.3262.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,372.031,980.0041.3 %5.0735.44209.0071.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,134.112,145.0048.1 %5.01,039.70406.6060.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,450.644,855.00-9.1 %0.01,172.81304.5074.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,189.382,275.0056.2 %5.0811.50144.9282.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,167.2211,410.3913.3 %5.01,286.92118.7590.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,846.012,033.0028.6 %5.0640.36297.3553.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,551.653,059.0213.9 %5.0811.50408.4349.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,182.782,426.0023.8 %5.0659.38304.1253.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,658.871,439.0060.7 %5.0849.54307.8063.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,171.892,530.0039.4 %5.0602.33114.5281.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,999.822,697.0075.5 %5.0697.42286.9958.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,852.3125,800.0059.0 %5.01,245.56636.5048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,028.952,530.0016.5 %5.0564.3099.0782.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,758.003,674.002.2 %1.0887.57425.6052.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,011.692,385.0020.8 %5.0583.37214.4163.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,634.694,534.9219.5 %5.0963.65348.6563.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,275.761,010.3069.2 %5.0697.41406.6041.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,286.875,356.7147.9 %5.03,017.36674.1077.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่38,133.7411,710.8769.3 %5.01,724.47874.6249.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,593.332,975.8546.8 %5.0406.09408.50-0.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,159.6316,847.13-4.3 %0.0648.77488.0024.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม17,892.7214,206.0020.6 %5.0584.97126.1878.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,728.4627.3099.9 %5.0657.74663.85-0.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,120.2163,516.00-0.6 %0.01,243.13759.0538.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,466.8936,564.00-62.7 %0.0797.12806.02-1.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,622.044,855.0084.6 %5.012,460.471,236.9090.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,136.112,452.6021.8 %5.0618.52714.19-15.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,666.78970.0063.6 %5.0450.20157.7065.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,158.301,075.0091.8 %5.03,148.13275.0091.3 %5.0
รวม 1,213,776 611,115 49.65 % 61,842 19,767 68.04 %