สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,601.51642.0075.3 %5.0230.42357.53-55.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11462.00-401.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,230.223,612.4380.2 %5.063.3399.58-57.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,408.2913,419.00-293.7 %0.0572.71242.1957.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,148.051,146.0063.6 %5.0458.6285.4781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,805.7414,147.4347.2 %5.03,101.84730.3976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,078.923,000.0075.2 %5.0401.5749.4087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,943.361,928.0061.0 %5.0382.5560.5184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,529.771,522.0066.4 %5.0367.3927.5392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,374.041,186.0072.9 %5.0390.2683.3678.6 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,224.143,971.0036.2 %5.0553.70169.1369.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0979.75107.8489.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,006.674,720.00-17.8 %0.0781.89309.7060.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,174.681,783.0071.1 %5.01,124.1641.0296.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,986.301,873.0053.0 %5.0838.94451.3946.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,125.122,266.0027.5 %5.0439.60204.6453.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,823.051,337.0052.6 %5.0325.50416.52-28.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,128.172,151.0031.2 %5.0477.63440.097.9 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,605.681,694.00-5.5 %0.0331.59222.7732.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,792.281,563.0058.8 %5.0743.86296.5960.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,055.752,083.0031.8 %5.0439.60108.3075.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,314.8818,770.00-197.2 %0.01,409.420.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,028.323,212.0020.3 %5.0724.8443.8793.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,895.374,572.00-17.4 %0.0743.86198.7873.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,361.3013,859.3228.4 %5.0242.85127.7947.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,629.84320.0080.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,172.981,283.0059.6 %5.0515.6643.2291.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,841.62636.0077.6 %5.0363.54103.8371.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,953.093,477.0012.0 %5.0743.86348.0753.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,406.1119,539.00-261.4 %0.01,200.241,541.13-28.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,990.94612.0087.7 %5.01,276.30540.2257.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,894.611,088.0072.1 %5.0724.84351.3651.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,072.819,899.10-95.1 %0.01,181.22117.0090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,904.731,637.0043.6 %5.0382.55326.8014.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,507.023,421.672.4 %1.0610.74234.6561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,746.011,337.0064.3 %5.0705.82121.8482.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,228.521,781.0044.8 %5.0534.68169.1568.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,380.294,383.00-29.7 %0.0572.71172.9769.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,849.373,344.2566.0 %5.0347.49385.92-11.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 63,754.9837,705.3040.9 %5.0879.501,037.41-18.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,563.701,980.0022.8 %5.0268.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,548.242,450.7530.9 %5.0629.76191.4469.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต6,490.826,940.08-6.9 %0.0895.98329.0063.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,877.251,388.5064.2 %5.0800.90170.9478.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,669.891,474.0044.8 %5.0258.27416.37-61.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,035.593,281.00-8.1 %0.0420.58299.2528.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต40,873.3311,278.0072.4 %5.0639.83209.9467.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,809.083,102.84-10.5 %0.0263.96122.0053.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง34,960.1625,020.0028.4 %5.0305.79380.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,360.8038,750.206.3 %3.0640.16202.0068.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต138,966.3075,135.0045.9 %5.0382.30522.65-36.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,609.9218,933.01-1.7 %0.0355.68231.0535.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,289.5113,716.00-11.6 %0.0978.63904.937.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,256.033,054.006.2 %3.0477.63224.1453.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,629.53486.0081.5 %5.0249.44136.5045.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต35,411.6410,620.0070.0 %5.01,994.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 626,326 412,530 34.13 % 33,825 15,172 55.14 %