สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,954.86114.0097.1 %5.0178.89144.4019.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,512.8311,685.00-158.9 %0.01,706.75215.6587.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,920.1454,794.4811.5 %5.0263.55758.46-187.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,461.9015,528.4820.2 %5.085.80206.33-140.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,589.432,831.4057.0 %5.070.7179.00-11.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,362.7014,262.00-226.9 %0.01,302.96427.5067.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,720.482,278.0038.8 %5.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,030.0784.2397.2 %5.0844.6625.4697.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,413.924,342.5767.6 %5.04,634.8877.4098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,591.1616,948.4613.5 %5.02,750.09611.1677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,083.406,243.4455.7 %5.01,761.2548.6097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,581.501,790.0060.9 %5.0197.5158.9570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9399.6471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,596.76368.0089.8 %5.0261.0255.4578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,451.95334.0090.3 %5.0319.3258.5281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,350.23750.0086.0 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,666.65429.0090.8 %5.0342.8659.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,978.80909.0077.2 %5.0461.3352.2588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,516.53586.0089.4 %5.0337.3186.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,457.29562.0089.7 %5.0510.6961.0388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,590.40465.0087.0 %5.0316.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,430.97315.0094.2 %5.0310.2564.9579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,387.52259.0092.4 %5.0319.880.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,619.12484.0091.4 %5.0243.0328.2888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,761.03475.0087.4 %5.0234.7157.1675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,542.80228.0095.9 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,913.99701.0082.1 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,589.22613.0082.9 %5.0386.6681.5878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,606.28156.0097.2 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,840.095,993.0044.7 %5.0692.2695.0086.3 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,939.462,302.0071.0 %5.0601.2838.0793.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,762.149,017.82-89.4 %0.01,915.591,182.7538.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,316.048,723.8070.2 %5.09,804.97703.9592.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,807.501.00100.0 %5.0381.87194.7549.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,492.991,831.5026.5 %5.0471.91309.7034.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,986.231,189.0060.2 %5.0627.75284.0554.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,325.541,856.0044.2 %5.0521.66209.0059.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,962.671,595.0046.2 %5.0386.95547.20-41.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,994.795,583.07-39.8 %0.01,301.011,055.6218.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,030.662,307.9623.8 %5.07,997.94186.8397.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,156.921,303.0058.7 %5.0897.36349.6061.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,056.19958.0068.7 %5.0891.60329.9363.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,909.713,512.8810.1 %5.01,072.82988.957.8 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,315.974,619.07-7.0 %0.01,811.51649.9064.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,675.534,890.00-4.6 %0.01,962.551,986.03-1.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี42,424.325,588.0086.8 %5.01,779.892,216.35-24.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,353.444,034.12-71.4 %0.0584.790.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,601.931,770.0061.5 %5.01,643.301,413.5014.0 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,273.933,310.0022.6 %5.01,126.83556.3750.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,654.142,544.7030.4 %5.01,533.511,063.2030.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,752.0620,857.00-262.6 %0.01,624.29486.4070.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี251,861.09289,718.50-15.0 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,118.609,462.68-16.6 %0.02,633.2797.8596.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,466.522,224.0035.8 %5.01,057.16205.2080.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,644.325,619.04-54.2 %0.01,379.67164.1588.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,561.139,870.306.5 %3.04,109.9942.6999.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,325.957,412.8511.0 %5.03,368.962,570.9523.7 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,752.354,326.0035.9 %5.0110.5650.2454.6 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,326.18584.0056.0 %5.076.810.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,786.84819.0054.2 %5.089.6185.734.3 %2.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,920.45881.0069.8 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,279.891,066.0067.5 %5.0977.7372.2092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,910.371,199.0058.8 %5.0806.59235.6070.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,677.203,244.5011.8 %5.0701.21670.704.4 %2.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,241.4252,115.00-463.9 %0.02,502.381,619.0035.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,260.051,156.0086.0 %5.01,320.03368.6572.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,630.002,880.0020.7 %5.0901.69362.9059.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,764.1311,610.30-71.6 %0.01,662.3395.4094.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,087.6713,919.00-6.4 %0.02,149.224,382.35-103.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,883.282,535.0078.7 %5.01,434.131,786.00-24.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,594.844,327.00-20.4 %0.01,091.85346.7568.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,813.912,559.0032.9 %5.01,205.94297.3575.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,287.853,965.007.5 %3.51,320.06920.5530.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,390.994,418.33-0.6 %0.0920.72218.5076.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,643.7428,065.01-5.3 %0.0863.16489.3443.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,430.4712,954.00-53.7 %0.0589.34228.0061.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี75,197.9963,009.9816.2 %5.01,537.961,465.034.7 %2.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,708.9814,340.00-4.6 %0.02,429.03757.1568.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,399.044,238.0042.7 %5.0787.59140.5582.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,466.714,894.0010.5 %5.01,810.13495.9072.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี28,454.8317,720.0037.7 %5.0833.92341.0159.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,027.713,222.0020.0 %5.0958.73101.7789.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,043.088,931.12-193.5 %0.01,510.20517.7565.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,875.655,334.00-37.6 %0.0958.742,000.59-108.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,465.822,915.1215.9 %5.0623.96328.2547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 116,284.689,348.3042.6 %5.01,144.59353.4069.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 242,941.6210,798.4874.9 %5.02,164.57427.5780.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325,839.0016,474.9436.2 %5.01,704.04336.3080.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,535.0612,543.2576.6 %5.05,118.79523.7089.8 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,515.639,825.8614.7 %5.0389.90620.90-59.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,270.713,621.5015.2 %5.0303.9698.8067.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี206,713.9578,830.0061.9 %5.01,254.251,200.254.3 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ11,978.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี114,350.926,321.2494.5 %5.01,111.22539.6051.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,772.1926,013.99-55.1 %0.0989.401,154.38-16.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี34,611.3017,461.0049.6 %5.0816.40303.0562.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา46,814.7927,331.0041.6 %5.01,009.18477.2952.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,496.2319,608.0054.9 %5.01,000.42136.9086.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี58,149.2424,382.9058.1 %5.021,974.182,743.4387.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,130.9422,350.003.4 %1.51,095.08226.3879.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,862.531.00100.0 %5.01,266.290.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,461.103,029.5012.5 %5.0706.52430.3539.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,888.608,228.00-68.3 %0.01,541.31755.7051.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,456.671,186.0051.7 %5.0550.2442.2192.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,614.62680.0074.0 %5.0695.86186.8173.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,282.0520,153.0013.4 %5.07,438.685,851.1721.3 %5.0
รวม 1,683,605 1,152,046 31.57 % 156,063 57,032 63.46 %