สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,315.96681.0070.6 %5.0347.6649.8785.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,894.0811,724.6089.6 %5.0796.25129.7883.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,854.751,534.3046.3 %5.0537.820.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,783.781,485.3046.6 %5.0537.82105.9380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,911.839,666.0025.1 %5.01,925.98431.8177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,821.30562.0085.3 %5.0260.7860.6576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,728.81252.0093.2 %5.0337.2590.2573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,655.13249.0093.2 %5.0321.1494.0570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,916.35218.0094.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง10,892.888,729.2819.9 %5.01,051.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,789.634,205.29-11.0 %0.0956.17387.1659.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,360.77393.0083.4 %5.0439.65191.9056.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,723.492,336.5037.2 %5.0670.95276.8858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,930.67868.1070.4 %5.0613.92268.2856.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,759.851,068.4061.3 %5.0537.83351.8134.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,951.231,014.0065.6 %5.0575.85314.2145.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,142.721,497.0030.1 %5.0410.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,631.55890.0075.5 %5.0918.17483.7747.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,981.30330.9088.9 %5.0632.91179.3671.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,621.775,932.9548.9 %5.01,013.22163.1683.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง52,061.6452,660.50-1.2 %0.0368.73967.30-162.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,264.431,294.0060.4 %5.0472.59223.0052.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,075.852,795.9931.4 %5.066.6689.56-34.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,887.44728.5074.8 %5.0594.8762.6289.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,535.52843.2066.7 %5.0442.7461.9286.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,431.502,168.0036.8 %5.0613.88136.4177.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,900.2622,816.61-230.7 %0.01,247.63573.6154.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,684.194,700.10-27.6 %0.0937.15216.7876.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,904.911,436.0050.6 %5.0556.83208.2162.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,644.105,235.48-43.7 %0.0823.06137.5783.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,963.451,518.7048.8 %5.0575.85349.7939.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,589.402,654.80-2.5 %0.0442.74166.6162.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,886.632,316.2019.8 %5.0442.64148.8766.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,153.401,369.0067.0 %5.0651.91369.7443.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,494.301,132.5054.6 %5.0423.7263.6185.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,788.062,417.0093.4 %5.012,023.48315.9297.4 %5.0
รจจ.ระนอง 988,988.6921,349.6197.8 %5.09,711.35326.5096.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,359.02526.8077.7 %5.0366.67147.4659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,101.634,277.0039.8 %5.01,317.47342.5274.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,026.27984.0067.5 %5.0651.930.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,941.943,903.02-32.7 %0.0594.87348.8741.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,017.721,732.8042.6 %5.0470.12202.2357.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,185.401,591.0050.1 %5.0575.85161.5072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง17,988.829,701.0046.1 %5.02,503.56238.3590.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,791.502,922.0022.9 %5.0277.61164.5540.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง29,858.2822,836.9923.5 %5.0845.13407.7251.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,487.498,469.6010.7 %5.0489.53135.4972.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี9,497.119,104.004.1 %2.0587.84281.3052.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,468.4414,565.96-72.0 %0.01,453.85750.2248.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,250.631,688.0048.1 %5.0746.99610.4718.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,815.921,384.0050.9 %5.0423.72228.8546.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง14,976.271,752.6288.3 %5.03,091.435,838.33-88.9 %0.0
รวม 1,446,688 266,513 81.58 % 57,917 17,860 69.16 %