สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,553.19574.0077.5 %5.0467.39162.6365.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,295.087,245.8158.1 %5.071.76113.61-58.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,083.593,109.00-0.8 %0.0733.64223.2369.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,802.111,387.0050.5 %5.0619.5243.0493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,962.876,367.0066.4 %5.01,893.59541.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,260.801,096.0074.3 %5.0314.8533.2589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,892.10331.0091.5 %5.0297.5033.9788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,528.76262.0092.6 %5.0257.7549.1580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,078.45848.0089.5 %5.0492.78106.8978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,568.36319.0091.1 %5.0387.4576.1080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,470.56141.0095.9 %5.0478.9842.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,592.63435.0087.9 %5.0305.4173.0476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,590.41483.0086.5 %5.0322.0986.2673.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,470.306,850.00-97.4 %0.0771.90250.6667.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,450.524,485.5157.1 %5.01,094.92602.6745.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,780.811,437.0019.3 %5.01,018.86306.5769.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,894.84645.0077.7 %5.0657.55161.4575.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1422,413.165,068.6777.4 %5.08,304.7116,596.50-99.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,002.841,977.0034.2 %5.0676.57216.6068.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,015.221,776.0064.6 %5.01,270.151,054.5017.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,724.152,812.21-63.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,998.542,082.0047.9 %5.01,132.98810.8828.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,796.331,853.0051.2 %5.0777.02293.9062.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,746.098,923.18-88.0 %0.01,266.06700.6344.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร59,607.1448,602.0018.5 %5.0586.58139.5076.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,205.351,767.0044.9 %5.0790.6634.9795.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,318.665,203.00-20.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7067.75-6.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,110.75633.0079.7 %5.0752.6363.7091.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,752.66159.0094.2 %5.0600.53274.4554.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,097.273,011.002.8 %1.0828.70388.4553.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร26,542.6346,768.63-76.2 %0.03,167.691,003.7168.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,051.272,374.8060.8 %5.01,418.22714.1149.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,111.931,386.0055.5 %5.0752.63224.7970.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,665.3111,775.70-76.7 %0.01,418.19135.8590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,318.771,853.00-40.5 %0.0733.62195.6473.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,212.252,247.4030.0 %5.0790.69397.1049.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,244.491,623.0050.0 %5.0809.68127.9784.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,169.601,507.0052.5 %5.0436.54200.8654.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,188.632,265.5029.0 %5.0619.5242.4793.1 %5.0
สพ.ชุมพร10,748.622,462.0077.1 %5.0752.63212.0971.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,782.6430,552.0028.6 %5.0896.94293.6467.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,542.46566.0077.7 %5.0467.3931.8593.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,061.593,410.00-11.4 %0.0511.7186.5083.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,923.281,164.0060.2 %5.0657.58114.0082.7 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,167.394,912.00-17.9 %0.01,058.81517.7551.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,890.361,281.0055.7 %5.0657.58383.0141.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,286.3438.4399.3 %5.01,196.30167.9586.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,751.292,040.8069.8 %5.0783.2219.9097.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,888.158,744.0078.1 %5.01,975.66450.6677.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 210,782.669,304.1013.7 %5.01,383.16266.9580.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล58,363.2514,854.7074.5 %5.0483.62181.6262.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร150,489.9836,456.0075.8 %5.01,044.09526.3049.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,358.0016,174.791.1 %0.5703.73511.4427.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,519.5721,416.0048.4 %5.0814.28139.2082.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,819.9319,366.00-8.7 %0.02,617.67415.0084.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,769.291,824.0061.8 %5.0790.66534.0432.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,500.19449.0082.0 %5.0486.43212.9056.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,908.488,784.0063.3 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 722,122 375,482 48.00 % 58,819 35,500 39.64 %